Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

terug naar overzicht

In 2016 zijn de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio voor de jaren 2017-2021 opnieuw vastgelegd en in onze begroting verwerkt. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft met de begroting voor 2017 besloten om de bijdragen van de gemeenten slechts te verhogen met het gebruikelijke indexeringspercentage. De bijdrage van de gemeente Nijmegen was daardoor in 2017 € 140 duizend lager dan begroot; wat een incidenteel voordeel opleverde. De jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio volgt dit voorjaar.

De bespreking medio 2017 van de conceptbegroting 2018 in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft er toe geleid dat de begroting werd vastgesteld met een tekort van € 853 duizend. De belangrijkste oorzaak  hiervoor is de overschrijding van de beheerskosten voor de brandweerkazernes. Daarnaast is gedurende 2017 is een principeakkoord gesloten over de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Hieruit volgt een structurele kostenstijging voor de Veiligheidsregio van € 570 duizend vanaf 2018. Inmiddels heeft de VRGZ voor de ontstane tekorten structurele bezuinigingsmogelijkheden gevonden voor een totaalbedrag van € 218 duizend in 2018 oplopend naar € 574 duizend in 2021. Bij de deelnemende gemeenten is het verzoek neergelegd voor een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Naar verwachting levert dat de gemeente Nijmegen voor het begrotingsjaar 2018 een tekort van € 322 duizend op; structureel gaat het om een tekort van € 197 duizend op onze gemeentelijke begroting.

De risico's in de fysieke leefomgeving zijn vastgelegd in het regionaal risicoprofiel 2016-2019. Deze risico's zijn bepalend voor de inhoud van zowel het regionaal beleidsplan als het regionaal crisisplan. Deze zijn in 2016 met onze gemeenteraad besproken.