Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

terug naar overzicht

Voortgang gebiedsontwikkeling

Handelskade

In 2014 is getart met de bouw van 534 woningen aan de Handelskade. In totaal gaat het om 534 woningen. Van deze 534 woningen worden 165 woningen in de sociale huursector afgenomen door Standvast Wonen. In de vrije sector huur neemt Achmea 188 woningen af en Standvast 14, en het restant wordt verkocht aan particulieren door BPD . De woningen zijn door BPD inmiddels allemaal verkocht. Er zijn inmiddels 350 woningen opgeleverd. De rest wordt de komende 6 maanden opgeleverd.

Begin mei 2017 heeft de redactie van De Gelderlander zijn intrek genomen in de kantoorruimte op de begane grond van De Lunet op de Handelskade. Verder komen er op de kop van De Lunet (begane grond) en aan de Hezelpoort nog twee restaurants die naar verwachting in het voorjaar van 2018 worden geopend.

De inrichting van de woonomgeving Handelskade is half 2016 na eerste bewoning gestart. De resterende openbare ruimte zal 1e kwartaal 2018 worden opgeleverd tezamen met de laatste gebouwen.

Batavia
Het betreft hier globaal het gebied Weurtseweg tot aan de rivier de Waal, Winselingseweg tot aan de monumentale huurwoningen van Portaal, inclusief het voormalig fort Kraijenhoff (inmiddels Bataviapark als straatnaam). De Laan van Oost-Indië loopt dwars door dit gebied als ontsluitingsroute van de aangrenzende woningbouwblokken die hier worden gerealiseerd.
In dit gebied zullen ongeveer 470 woningen worden gerealiseerd, overwegend in het koopsegment.

Batavia-Zuid (Koningsdaal-Zuid)
Inmiddels zijn 162 woningen opgeleverd, 31 woningen zullen eind 2017 worden/zijn opgeleverd. De laatste fase zal eind 2017 (ca. 31 woningen) nog in verkoop gaan.

Batavia-Noord (Koningsdaal-Noord)
Het stedenbouwkundig plan Koningsdaal Noord is – na wensen en bedenkingen van de gemeenteraad- op 24 mei 2017 in de AvA Waalfront definitief vastgesteld. Hiermee is het ruimtelijk en functionele kader voor Koningsdaal Noord definitief bepaald.

Totaal 55 woningen zijn half juni 2017 in verkoop gegaan. In dit deel worden naast koopwoningen ook 75 goedkope huurwoningen gerealiseerd voor woningcorporatie De Gemeenschap.

Voor de appartementen aan de Waal is er ruimte om de plannen (binnen de grenzen van bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan) qua ruimtelijke vertaling en programmatisch flexibel te ontwikkelen. De verwachting is dat we begin 2018 meer duidelijkheid hebben over de bouwplanuitwerking (de eisen welke het Waterschap stelt met betrekking tot de zgn. waterkerende maatregelen spelen hierbij ook een belangrijke rol. Het gaat hier vooralsnog om ca 80 appartementen/woningen).

Dijkkwartier
Wanneer er finaal duidelijkheid is omtrent het tracé, oftewel de aansluiting van de Laan van Oost-Indië op de Weurtseweg dan kan de oostelijk fase (reeds verworven) van het deelgebied in ontwikkeling worden genomen. Vooralsnog zou in 2019 de uitvoering van de woningbouw kunnen starten. Dit zou dan doorlopen in het westelijk deel tot 2026. Een programma voor het gehele dijkkwartier van ca.400-450 woningen is reëel, mits het parkeren kan worden opgelost, eea is mede afhankelijk van de trace-keuze. Besluitvorming over het trace wordt voorbereid en staat gepland begin 2018.

Waalkwartier (gebied Honig/slachthuis)
Het tweede halfjaar van 2017 is  gebruikt om de randvoorwaarden en (beleids)uitgangspunten voor dit gebied in beeld te krijgen, evenals de selectie van een stedenbouwkundig bureau. Hierbij zijn de eisen/randvoorwaarden van het Waterschap voor de waterkering van de Waal, in tijd maar ook voor het programma en de ruimtelijke inrichting, maatgevend. Daarnaast heeft OBW een integraal onderzoek naar eventueel behoud van delen van het “Honigcomplex”. Onderdeel hiervan is een deelstudie verricht door BOEI naar de herbestemmingsmogelijkheden voor (delen van) het Honigcomplex. Begin 2018 zal gestart worden met de planuitwerking.

Het totaal aantal woningen dat in Waalfront wordt gerealiseerd is moeilijk vast te leggen. Met de inzichten van vandaag is de bouw van 1.900 tot 2.000 woningen realistisch, aangezien de huizenmarkt voor de etagewoningen enigszins aantrekt en verdichting mogelijk is.

GREX

De GREX Waalfront 2017 waarover door uw raad begin 2017 wensen en bedenkingen zijn uitgebracht kent als eindresultaat een tekort van - € 25,9 miljoen NCW per 01-2017, en een looptijd tot en met 07-2028. Het risicoprofiel van Waalfront kent een hoogte van € 9,1 miljoen en is ongewijzigd tov de stadsbegroting. Wel heeft er een administratieve wijziging plaats gevonden doordat nu het gehele gemeentelijke risico binnen het project Waalfront wordt gepresenteerd, waar voorheen het risico op de te verwerven subsidies Waalfront separaat werd gepresenteerd onder ‘overige projecten’. Per saldo is het risico ongewijzigd.

Voor dit voorziene tekort in de GREX 2017 is een gemeentelijke voorziening noodzakelijk ter hoogte van € 14,6 miljoen. Op dit moment is de GREX 2018 in voorbereiding. Deze zal in de eerste maanden van 2018 in de AVA voorlopig worden vastgesteld waarna deze voor wensen en bedenkingen aan de Raad zal worden aangeboden. Dan zal ook het risicoprofiel geactualiseerd worden.