Stadsrekening 2017
PCPortal

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente staat garant voor geldleningen die zijn verstrekt aan o.a. woningcorporaties en schoolbesturen.
Onderstaand het totaal van deze garanties.

gewaarborgde geldleningen
( bedragen x  1.000 )

percentage door de gemeente te waarborgen

boekwaarde
31-12-2017

boekwaarde
31-12-2016

eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk

50%

615.661

596.383

krediethypotheken

100%

1.290

781

hypotheken (woon)verenigingen en particulieren

100%

11.251

13.231

overige zakelijke zekerheidstellingen

100%

650

889

schoolbesturen

100%

36.270

25.709

665.122

636.993

Langlopende huurcontracten
De gemeente huurt de bij elkaar gelegen adressen Arsenaalgas 7, 7a en 8,  Mariënburg 75 en de parkeergarage Mariënburg in één contract van een vastgoedeigenaar. De totale jaarlijkse huurpenningen daarvoor bedragen circa  € 1,4 miljoen.
De looptijd voor  de objecten Arsenaalgas 8 (= kantoor boven de parkeergarage Arsenaalgas 7) en Mariënburg 75 (= Elckerlyc en Stadswinkel) eindigt per 1-1-2033.
De looptijd voor Arsenaalgas 7 en 7a (= parkeergarage en fietsenstalling) eindigt per 1-8-2034.
VSA (Sport en Recreatie) huurt het pand Triavium aan de van Rosenburgweg 2 voor een jaarlijks bedrag van circa  € 1,2 miljoen. Het contract loopt t/m 23 september 2033.

Inkoopcontracten groter dan € 209.000 inkoopwaarde
De gemeente Nijmegen heeft diverse inkoopcontracten afgesloten – dan wel heeft aanbestedingen lopen voor contracten – met een inkoopwaarde voor de jaren 2018 en later van meer dan € 209.000. Belangrijke financiële verplichtingen zijn of worden daarmee aangegaan ten aanzien van de volgende inkoopcategorieën:

 • Maatschappelijk opvang en beschermd wonen
 • Milieudiensten en straatreiniging
 • Maatwerkvoorzieningen algemeen
 • Jeugdzorg
 • Civiele werkzaamheden: onderhoud en herinrichting
 • Inhuur en advies
 • Onderhoud gebouwen
 • Parkeergerelateerde inkoop
 • Schoonmaak (incl. VSA)
 • Leerlingenvervoer
 • Electriciteit, gas, water
 • Groenwerkzaamheden
 • Welzijn
 • Beveiligingsdiensten
 • Kantine- en catering dienstgebouwen
 • Kunstwerken civiel: onderhoud
 • Straatmeubilair en speelvoorzieningen
 • Voeding etc. en catering VSA
 • Post- en koeriersdiensten
 • Groenvoorzieningsdiensten
 • Software
 • Civiele werkzaamheden bouw/aanleg

Leasecontracten
De gemeente Nijmegen heeft een raamovereenkomst met Athlon Car Lease Nederland B.V. voor het leasen van auto's. De kosten in 2017 bedroegen ongeveer € 160.000.

Diversen
In de risicoparagraaf hebben we als risico ongewenste / foutieve lozingen door bedrijven of bewoners op het gemeenteriool of watersysteem opgenomen.
Inmiddels is een dergelijke lozing bij een bedrijf geconstateerd. De herstelkosten, die in zijn geheel in 2018 zullen worden gemaakt, zullen naar verwachting oplopen tussen de € 2,5 - 3 ton. Er zullen pogingen in het werk worden gesteld om de kosten op de dader te verhalen.