Stadsrekening 2017
PCPortal

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

begroting 2017

begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

x € 1.000

Lokale heffingen

-Onroerend zaakbelasting

77.957

74.957

76.061

-Hondenbelasting

1.166

1.166

1.162

-Precariobelasting

512

390

550

Toeristenbelasting

570

570

547

Gemeentefonds

199.512

204.431

204.566

Uitkering sociaal domein

146.468

147.972

147.972

Dividend

468

1.389

1.391

Saldo financieringsfunctie

7.519

7.306

7.377

Totaal

434.171

438.180

439.626

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenstaand overzicht zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen inclusief verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding en wordt alleen het belastingjaar 2017 opgenomen