Stadsrekening 2017
PCPortal

Begrotingsrechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig. In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid. Op basis hiervan is van lastenoverschrijdingen groter dan € 100.000 getoetst of deze rechtmatig zijn.  

Verder is op basis van de paragraaf investeringen beoordeeld  of er investeringen zijn gedaan die het krediet met meer dan € 100.000 hebben overschreden. Dit is niet het geval.

In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen > € 100.000 opgenomen per programma met vermelding van de kwalificatie rechtmatig of onrechtmatig.

Toelichting per programma:

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

Meer uitgegeven

(R)echtmatig / (O)nrechtmatig

Zorg en Welzijn

190,7

197,3

6,6

R

Inkomen & Armoedebestrijding

142,3

146,1

3,8

R

Bestuur en Middelen

80,1

81,8

1,7

R

Openbare ruimte

59,5

61,0

1,6

R

Stedelijke ontwikkeling

6,2

6,4

0,2

O

Zorg en Welzijn
De lastenoverschrijving van € 6,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er significant meer uren ambulante begeleiding en residentiële jeugdzorg zijn ingezet. Hierdoor komt het programmaresultaat uit op € 5,7 miljoen. In de nota Slotwijziging is hiervoor een winstwaarschuwing afgegeven; het tekort valt binnen de afgegeven bandbreedte. Door vaststelling van de nota Slotwijziging door de Raad is deze overschrijding rechtmatig.

Inkomen & Armoedebestrijding
De lastoverschrijding van € 3,8 miljoen heeft een tweetal oorzaken. Allereerst komt de gemeente niet uit met het BUIG-budget bij het betalen van de uitkeringen. Daarnaast vallen de kosten voor bijzondere bijstand hoger uit. Door compenserende baten, waaronder de vangnetregeling BUIG van ruim € 4,6 miljoen, blijft het programmaresultaat beperkt tot € 0,4 miljoen negatief. In de nota Slotwijziging is een winstwaarschuwing afgegeven op de producten ‘Armoedebestrijding’ en ‘Bijstandsuitkeringen’. Bij ‘Bijstandsuitkeringen’ werd in de nota Slotwijziging nog wel een voordeel verwacht (max. € 0,9 miljoen). Omdat bij nader inzien geen gebruik is gemaakt van de  intertemporele tegemoetkoming voor statushouders, is dit omgeslagen in een nadeel. Hiervan is afgezien omdat dit een voorschot is die meerjarig moet worden terugbetaald. Met de compenserende baten en de winstwaarschuwingen in de door de Raad vastgestelde nota Slotwijziging is de lastenoverschrijding als rechtmatig gekwalificeerd.

Bestuur en middelen
De overschrijding van € 1,7 miljoen heeft drie oorzaken. Allereerst zijn extra OZB-opbrengsten gerealiseerd bij het Waalfront, welke direct zijn doorgestort naar de gelijknamige planexploitatie. Door compenserende baten is dit als rechtmatig bestempeld. Ten tweede is het dekkingstekort op de afdelingskosten/centrale overhead hoger (€ 0,5 miljoen) uitgevallen dan verwacht bij de nota Slotwijziging. Dit komt doordat de toerekening van overhead aan investeringen is achtergebleven bij de verwachting. Hoewel het tekort hoger is uitgevallen is de Raad via de nota Slotwijziging wel hierover geïnformeerd. Om die reden is dit als rechtmatig bestempeld. Tot slot is sprake van een indexeringscorrectie (4 ton) die op het programma Economie en Werk had moeten worden gecorrigeerd. Echter, hier tegenover staan compenserende baten bij het programma Economie en Werk van gelijke omvang. Om die reden is dit als rechtmatig bestempeld.

Openbare ruimte
De lastenoverschrijding van € 1,6 miljoen komt voort uit projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden (conform voorgaande jaren) verantwoord bij Openbare Ruimte en verrekend met andere programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Deze verrekeningen zijn nagenoeg budgettair neutraal, waardoor het saldo van baten en lasten in lijn ligt met de begroting (na wijziging). Daarom is deze overschrijding als rechtmatig bestempeld.

Stedelijke ontwikkeling
De lastenoverschrijding van € 0,2 miljoen komt voort uit een schadeclaim van een bedrijf als gevolg van een wijziging in een bestemmingsplan (€ 100.000) en interne uren gekoppeld aan de beëindiging van een woonfunctie aan de Oostkanaaldijk (€ 50.000). Beide overschrijdingen kennen een oorsprong vóór het opstellen van de nota Slotwijziging. In de nota Slotwijziging lag de nadruk bij dit programma op tegenvallende leges, maar is geen winstwaarschuwing afgegeven op voornoemde onderwerpen. Om die reden is deze overschrijding, ondanks dat het bestaand beleid is en voortkomt uit bestuursbesluiten, als onrechtmatig bestempeld.