Stadsrekening 2017
PCPortal

Leningen norm renterisico

BEREKENEN RENTERISICO OP DE VASTE SCHULD
Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden.

Berekenen renterisico op de vaste schuld

x € 1.000

[1]

Renteherzieningen 

-765

[2] 

Aflossingen

41.884

[3] 

Renterisico (1+2) 

41.119

[4] 

Renterisiconorm

147.400

[5a] = [4>3] 

Ruimte onder renterisiconorm 

106.281

[5b] = [3>4] 

Overschrijding renterisiconorm

Berekening:

Begrotingstotaal jaar 2017

[4a] 

Begrotingstotaal 

737.000

[4b] 

Percentage regeling 

20%

[4] = [4a] x [4b]/100 

Renterisiconorm 

147.400

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 41 miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 147 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.