Stadsrekening 2017
PCPortal

Subsidiestaat

Programma / product

Begroot

Betaald

Restant

Bestuur & Ondersteuning

27.277

-27.277

Externe betrekkingen

14.107

523

13.584

Totaal programma  Bestuur en Middelen

14.107

27.799

-13.692

Citymarketing en evenementen

454.708

456.451

-1.743

Culturele ketens

12.374.774

12.237.737

137.037

Cultuureducatie en amateurkunst

4.000.079

3.931.100

68.979

Cultuurhistorie

89.119

124.936

-35.817

Talent en kwaliteit

1.324.180

1274.161

50.019

Totaal programma  Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

18.242.860

18.024.385

218.475

Geluid, lucht en Bodem

0

2.743

-2.743

Groen, natuur en woonomgeving

31.982

31.981

1

Klimaat & Energie

174.401

233.801

-59.400

Totaal programma  Duurzaamheid

206.383

268.525

-62.142

Economie

1.160.882

1.120.071

40.811

Werk

180.299

172.243

8.056

Totaal programma  Economie en Werk

1.341.182

1.292.314

48.868

Armoedebestrijding

1.958.228

1.896.154

62.074

Inkomen

160.000

133.320

26.680

Totaal programma  Inkomen & Armoedebestrijding

2.118.228

2.029.474

88.754

Openbaar vervoer

25.000

-25.000

Totaal programma  Mobiliteit

25.000

-25.000

Stimuleren ontwikkelingskansen

8.701.628

8.571.044

130.584

Zorgplicht onderwijshuisvestiging

14.500

14.500

0

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

764.316

644.106

120.210

Totaal programma  Onderwijs

9.480.445

9.229.650

250.795

Integraal beheer openbare ruimte

71.447

71.447

0

Totaal programma  Openbare ruimte

71.447

71.447

0

Sport

2.439.053

2.313.242

125.811

Totaal programma  Sport en Accommodaties

2.439.053

2.313.242

125.811

Ruimtelijke inrichting

25.000

25.000

0

Totaal programma  Stedelijke ontwikkeling

25.000

25.000

0

Openbare orde & Veiligheid

40.732

70.810

-30.078

Totaal programma  Veiligheid

40.732

70.810

-30.078

Speelvoorzieningen

7.612

9.500

-1.888

Wijkaanpak

595.135

453.217

141.918

Totaal programma  Wijkontwikkeling

602.747

462.717

140.030

Wonen

98.912

156.426

-57.514

Totaal programma  Wonen

98.912

156.426

-57.514

Diversiteit

2.117.511

2.107.996

9.515

Maatwerkvoorzieningen

502.470

502.470

0

Jeugd

12.081.895

11.879.054

202.841

Opvang en beschermd wonen

17.174.351

16.801.114

373.237

Publieke Gezondheid

1.081.732

1.064.603

17.129

Welzijn

18.104.993

17.900.604

204.389

Totaal programma  Zorg en Welzijn

51.062.952

50.255.841

807.111

Totaal per jaar

85.744.048

84.252.629

1.491.419