Stadsrekening 2017
PCPortal

 

x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2018-2021

1. Specifiek

Fiets

7.111

7.111

6.440

748

0

-77

Fietstunnels Waalsprong

7.243

7.243

4.992

97

4

2.158

Aanleg Dorpensingel

5.000

5.000

232

19

0

4.749

Groene Route

1.900

1.900

1.838

40

0

22

Marienburggarage Parkeerapparatuur

300

300

123

172

0

5

Parkeren Hezelpoort

2.597

2.597

2.557

0

0

40

Stationsplein

3.000

3.000

594

13

0

2.393

Fietsvriendelijke maatregelen

4.705

4.705

773

1.287

1.360

4.005

Waalbrug fiets- en busbaan

5.320

5.320

238

223

1.520

6.379

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ

550

550

0

546

0

4

Griftdijk Verkeersmaatregelen

572

572

6

33

0

533

Daalseweg

300

300

150

0

0

150

Station Heijendaal

2.000

0

0

0

0

2.000

Malderburchtstraat

400

300

0

4

0

396

Weurtseweg

1.000

1.000

0

0

0

1.000

Weurtseweg 2

900

0

0

0

0

900

Binnenstad Bereikbaar

1.000

900

0

81

800

1.719

Bereikbaarheid Campus

1.300

650

0

87

0

1.213

Park & Ride

1.200

1.200

874

0

0

326

Totaal

46.398

42.648

18.817

3.350

3.684

27.915

Fiets   
Met het krediet Fiets hebben we de uitvoering van een deel van de zuidelijke snelfietsroute Nijmegen-Beuningen bekostigd. In 2017 is het gedeelte Oude Molenweg gerealiseerd. Door lagere kosten en een lager subsidiepercentage dan verwacht, vervalt de nog te ontvangen bijdrage. Het tekort van € 77.000 dekken we uit het saldo op krediet Groene Route en uit krediet Fietsvriendelijke maatregelen.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: gereed

Fietstunnels Waalsprong   
Dit krediet wordt ingezet voor de infrastructurele verbeteringen voor de fiets, onder andere de verbetering van fiets op- en afgangen bij de verschillende Waalbruggen. Inmiddels zijn middelen vrijgemaakt voor de fietsopgang Hezelpoort. Er wordt, in samenwerking met Prorail een haalbaarheidsonderzoek voorbereid. Dit vraagt meer tijd dan we hadden voorzien. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, wordt het project in 2018/2019 voorbereid. De verwachting is dat medio 2019 gestart kan worden met de uitvoering.

Huidige status: einddatum 2019/2020
Status investering: voorbereidingsfase

Aanleg Dorpensingel   
De aanleg van de Dorpensingel (de nieuw aan te leggen weg tussen de Prins Mauritssingel en Bemmel) stond gepland voor 2015 en 2016. De totale kosten waren  geraamd op € 8,8 mln.; dat is nog exclusief de kosten van een 30km-inrichting op de Vossenpelssestraat en een eventuele ongelijkvloerse kruising van het RijnWaalpad. Nijmegen heeft voor de Dorpensingel € 5 mln. gereserveerd. De gemeente Lingewaard is bereid maximaal € 1,5 mln. bij te dragen in het project. Daarmee is de bekostiging van de aanleg van de Dorpensingel nog niet rond. In november hebben de raden van Lingewaard en Nijmegen beide een gelijkluidende motie aangenomen om een goedkopere variant van de Dorpensingel uit te werken, en op de Vossenpelssestraat-Laauwikstraat verkeersremmende maatregelen te treffen, maar niet af te sluiten voor het autoverkeer. In de motie is aangegeven dat dit de basis moet zijn van hernieuwd overleg met de provincie over een mogelijke bijdrage.
Op basis hiervan hebben wij samen met Lingewaard een gebiedsvisie voor de Dorpensingel laten opstellen, een verkenning verricht van een aangepaste variant van de Dorpensingel en met de provincie overlegd over een mogelijke bijdrage.

De uitvoering van de Dorpensingel is daardoor op zijn vroegst haalbaar vanaf 2020. Wij zullen zodra we meer duidelijkheid over ene mogelijke provinciale bijdrage uw raad in de loop van 2018 een voorstel doen toekomen over de gevolgen hiervan, zowel inhoudelijk als financieel.
Wij willen in 2017/2018 de maximum snelheid op de route via de Vossenpels verlagen naar 30km/uur en bereiden momenteel deze maatregelen voor.

Huidige status: einddatum 2020/2021
Status investering: voorbereidingsfase

Groene Route   
In 2017 zijn afrondende werkzaamheden uitgevoerd voor verbetering van de doorstroming. Het saldo zetten we in voor dekking van het tekort op krediet Fiets.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: gereed

Mariënburggarage parkeerapparatuur   
Het krediet is ingezet voor de aanschaf van een nieuw parkeersysteem, inclusief een parkeermanagementsysteem. Door slim aan te besteden, hebben we binnen het budget, naast de parkeerapparatuur van de Mariënburggarage, ook de apparatuur van de Eiermarktgarage kunnen vervangen.
Ons College heeft op 28 juni besloten het restbudget van € 1,7 ton hiervoor in te zetten. In 2017 is de parkeerapparatuur in de beide garages vervangen.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: gereed

Parkeren Hezelpoort
In 2014 is het Hezelpoortterrein opnieuw ingericht als parkeerterrein en aangesloten op het ParkeerRoute Informatie Systeem (PRIS). Ook zijn de tijdelijke parkeerplaatsen op het Joris Ivensplein opgeheven, zodat het plein weer de oorspronkelijke uitstraling krijgt. Wij zijn gestart met de inventarisatie en voorbereidingen voor het opstellen van een programma van eisen voor een gebouwde voorziening en een Europese aanbesteding. Deze aanbesteding behelst niet alleen de bouw van de parkeervoorziening maar ook de verkoop van de grond voor realisatie van de in bestemmingsplan mogelijk gemaakte woontoren en commerciële ruimtes. Hierover worden een aantal scenario’s uitgewerkt.  
Het heeft de voorkeur om de parkeernorm van de nieuw te bouwen woontoren en de commerciële ruimte te integreren in het bouwplan van de parkeervoorziening. Het streven is om in 2018 de aanbesteding te starten. In 2019 kan dan gestart worden met de bouw van de parkeervoorziening. Hiermee wordt de aanleg van de fietsenstalling waarvoor € 40.000 is gereserveerd vertraagd. De projecten worden uitgevoerd in de grondexploitatie en na afloop verrekend met Mobiliteit.

Huidige status: einddatum 2019
Status investering: voorbereidings-/realisatiefase

Stationsplein   
Voor de verbetering van de stationsomgeving aan de oostzijde is vanuit het coalitieakkoord € 3 mln. beschikbaar. Uit dat budget is een aantal maatregelen uitgevoerd, zoals de oversteek bij het ROC, de looproute Van Schaeck Mathonsingel, de looproute tussen station en fietstransferium Doornroosje en de herinrichting van de Van Oldenbarneveltstraat. Voorjaar 2018 wordt gestart met de verbetering van de looproute tussen station en de Smetiusstraat via de Burgemeester Hustinxstraat tot aan de busbaan op het stationsplein. Voor een grootschaliger en ingrijpender herinrichting van het stationsplein en de stationsomgeving werken we samen met Provincie, NS en ProRail aan de planontwikkeling. RHDHV heeft daartoe in gezamenlijke opdracht van gemeente, Provincie Gelderland en NS een verkenning uitgevoerd. In Q4 2017 is de raad daarover geïnformeerd.  Nu al is echter duidelijk dat een verdere structurele verbetering van de stationsomgeving van de partijen samen een vergaande investering op lange termijn betreft. Hierover vindt momenteel bestuurlijk overleg plaats, mede over de gezamenlijke ambitie.

Huidige status: einddatum 2025
Status investering: voorbereidingsfase.

Fietsvriendelijke maatregelen    

Met krediet fietsvriendelijke maatregelen (Fietsstimuleringsplan) zijn, veelal met provinciale subsidie, verschillende fietsprojecten gerealiseerd, waaronder het Verlengd Rijnwaalpad-Heijendaal (traject Trainusplein-Mariaplein), verschillende onderdelen van de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen (Graafseweg, Hatertseveldweg, Streekpad) en de snelfietsroute Dukenburgseweg. In 2018 volgt de uitvoering van Verlengd Rijnwaalpad-Heijendaal (traject Mariaplein-Heijendaalseweg) en de verbetering van de oversteken singels. Het restant-krediet willen we, mede afhankelijk van het beschikbaar komen van provinciale subsidies in 2018, inzetten als co-financiering voor twee nieuwe fietsprojecten (St. Annastraat, Schependomlaan-Korte Bredestraat). Na een positief besluit van de Provincie (besluitvorming mei 2018) kan worden gestart met de voorbereiding van deze projecten, waarna uitvoering in 2019 plaats kan vinden.

Huidige status: einddatum 2019
Status investering: voorbereidings-/realisatiefase

Waalbrug fiets- en busbaan       
Over de realisatie en financiering van de renovatie zijn in september 2016 afspraken gemaakt met RWS, vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen RWS en gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen draagt € 5 miljoen euro bij om haar programma mogelijk te maken: de busbaan wordt omgezet in een tweerichtingen fietspad, er komt nieuwe aanstraalverlichting en openbare verlichting. De nieuwe brugleuningen worden  in staal en glas uitgevoerd zorgen voor meer fietscomfort. De leuningen, de herstelde borstweringen, bastions en de openbare verlichting roepen  de herinnering op  aan de oorspronkelijke vormgeving uit 1936.
Aanvullende afspraken tussen RWS en gemeente Nijmegen zijn vastgelegd in een aanvullende bestuursovereenkomst. Op 25 oktober 2017 heeft ons college een besluit genomen over de financiering van benodigde aanpassingen aan de Waalbrug én van de noodzakelijke verkeersmaatregelen voorafgaand en tijdens de renovatieperiode. RWS draagt 615.000,- bij aan de te nemen verkeersmaatregelen in de stad.
RWS heeft de renovatie succesvol aanbesteed en het contract is gegund aan KWS.

Huidige status: oplevering eind 2019
Status investering: realisatiefase start in mei 2018

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ    
In het tweede kwartaal is gestart met de vervanging van de parkeerapparatuur. CWZ heeft een zeer uitgebreide apparatuur configuratie met de daarbij behorende bekabeling en camera’s die tevens vervangen wordt.  De verwachte einddatum voor de uitvoering die in 2017 aangevangen is, vindt plaats in het 1e kwartaal van 2018.

Huidige status: Verwachte oplevering eerste kwartaal 2018
Status investering: realisatiefase

Griftdijk Verkeersmaatregelen   
In het kader van de afronding verkeersstructuur Waalsprong wordt aan de Griftdijk ten zuiden van de busbaan Terralaan een bewonersvriendelijke knip gemaakt. Vanuit verkeersveiligheid en leefbaarheid is het van groot belang dat de investering in de knip Griftdijk en aanleg van de rotonde snel wordt uitgevoerd. Daarnaast worden aanvullende verkeersmaatregelen uitgewerkt om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor de weggebruikers en bewoners van de Griftdijk te verbeteren (zoals een vrachtautoverbod).
Hiervoor is een bedrag van € 722.000 nodig. Binnen de grondexploitatie van de Grote Boel is € 150.000 beschikbaar; het beslag op de investeringsmiddelen bedraagt € 572.000.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereidings-/realisatiefase

Daalseweg   
Vanuit Mobiliteit is een bijdrage geleverd aan het programma Openbare Ruimte voor de reconstructie van de Daalseweg. In 2016/2017 is fase 1 afgerond. Fase 2 wordt nu voorbereid en in 2018/2019 uitgevoerd.

Huidige status: einddatum 2018 /2019
Status investering: voorbereidings-/realisatiefase

Station Heijendaal
Voor de opwaardering van station Heyendaal is samen met de provincie Gelderland een voorkeursscenario vastgesteld, waarvan de uitwerking eind 2017 is gestart. De kosten worden op basis van dat voorkeursscenario ingeschat op € 8 miljoen. De provincie heeft € 5 miljoen gereserveerd, de gemeente Nijmegen € 2 miljoen. Voor de resterende € 1 miljoen zoeken we aanvullende financiering, bijvoorbeeld bij ProRail. Na de huidige uitwerkingsfase, die in het derde kwartaal van 2018 afgerond moet zijn, gaat ProRail verder met de engineering van het project. De verwachting is dat uitvoering plaats zal vinden in 2021/2022.

Huidige status: einddatum (realisatie opwaardering): circa 2022
Status investeringen: voorbereidingsfase

Malderburchtstraat   
Er is al eerder opgeroepen om de verkeersveiligheid van de Malderburchtstraat te verbeteren. Met deze investeringsmiddelen kunnen we dat realiseren. De aanpak wordt gecombineerd met het geprogrammeerde groot onderhoud en afgestemd op het afronden van de bouwactiviteiten op het voormalige Circusterrein. Om die reden is de start van de uitvoering uitgesteld naar 2018 en zullen de werkzaamheden naar verwachting in 2019 worden afgerond.

Huidige status: einddatum 2018/2019
Status investering: voorbereidingsfase

Weurtseweg
De herinrichting van de Weurtseweg, is nodig vanwege de versnelling in het woningbouwtempo en het waarborgen van de bereikbaarheid van Nijmegen-West. Voor een goede en veilige fietsverbinding Nijmegen – Beuningen is meer nodig dan er nu in de opzet van het Waalfront is voorzien. De werkzaamheden worden afgestemd met de aanpak van de bouwactiviteiten in het Waalfront, de totale realisatie van de Laan van Oost-Indie en de renovatie van de Waalbrug door RWS. Om die reden is de uitvoering voorzien na 2019. De totale kosten worden vooralsnog geraamd op maximaal € 1,9 mln. Van dit bedrag staat € 1 mln. in 2017 geprogrammeerd, welke geherprogrammeerd wordt in 2020. Wij onderzoeken de besparingsmogelijkheden.

Huidige status: einddatum 2020
Status investering: voorbereidingsfase

Binnenstad bereikbaar
Dit krediet wordt ingezet voor het herinrichten van de ringstraten tot fietsstraten (In de Betouwstraat, van Welderenstraat, van Broeckhuijsenstraat). Werkzaamheden worden grotendeels voor en tijdens de zomer van 2018 uitgevoerd. Het project wordt deels gefinancierd met provinciale subsidie.
Een bedrag van € 100.000 zetten we in 2018 in op de aanpak van de Hertogstraat, dit in het kader van het omzetten van het snelheidsregime van de resterende 50-km wegen naar 30-km en vooruitlopend op de totaalaanpak van het Valkhofkwartier.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereidingsfase

Bereikbaarheid Campus
Binnen de aanpak van de bereikbaarheid van geheel Nijmegen-Oost is de Heyendaalseweg / Kwekerijweg / Houtlaan het belangrijkste speerpunt. Dit vanwege de grote forse autostromen wat gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Campus. Voor de Heyendaalseweg worden de kosten vooralsnog op € 1 mln. geraamd. In 2017 en in 2018 loopt hiervoor het participatieproces; afhankelijk van het draagvlak en de participatie is de uitvoering voorzien in 2018.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereidingsfase

Park & Ride - Transferium Nijmegen Noord       
Voor het Transferium Nijmegen Noord is een krediet beschikbaar van € 1,2 mln. euro voor de inrichtingskosten (incl. parkeerapparatuur) van 400 parkeerplaatsen op het maaiveld. De kosten voor inrichting, apparatuur en de ontsluitingsweg zijn geraamd op € 850.000. De P&R Noord is begin december 2015 in gebruik genomen. De parkeerapparatuur was echter nog niet volledig opgeleverd. Het restantkrediet van € 350.000 is voor openbare functies of om de capaciteit van het transferium te vergroten met 100 parkeerplaatsen. De aanleg hiervan staat vooralsnog gepland in 2018 en wordt gekoppeld aan de noodzaak hiertoe vanuit de planontwikkeling in het gebied, waardoor de uitvoering later kan plaatsvinden.

Huidige status:  einddatum 2018
Status investering: realisatiefase