Stadsrekening 2017
PCPortal

Ontwikkelingen

De manier waarop we ons grondbeleid uitvoeren is uitgebreid omschreven in de Kadernota Grondbeleid welke in procedure is om door uw Raad te worden vastgesteld (maart 2018). In deze nota gaan we niet alleen uit van faciliterend grondbeleid, waarbij we gebruik maken van ’publieke’ instrumenten, maar kiezen we ook soms voor een actieve, ontwikkelende en daarmee risicodragende rol van de gemeente. Dit kan zelfstandig of via samenwerking met marktpartijen en deelnemingen in een PPS, zoals Waalfront, of via een gemeenschappelijke regeling met andere overheden, zoals de GR Bijsterhuizen. In de actieve rol verwerven we gronden, ontwikkelen we plannen en maken we terreinen bouwrijp en verkopen deze.
Projecten worden door het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf voorbereid, tot uitvoering gebracht en financieel afgewikkeld. De planexploitaties van deze projecten, die altijd meerdere jaren doorlooptijd kennen, leggen we als document ter vaststelling aan uw Raad voor. Bij veel van deze projecten speelt grondbeleid een belangrijke rol. Projecten als de Waalsprong, Waalfront, Winkelsteeg en Stationsgebied Nijmegen zijn in dit verband belangrijke projecten.
In de Voortgangsrapportage Grote Projecten 2018 zijn alle planexploitaties en is verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten. Bovendien zijn alle risico's geactualiseerd. De belangrijkste conclusies: in 2017 is de markt verder aangetrokken. In het afgelopen jaar zijn ca. 600 woningbouwkavels verkocht en 1500 woningen opgeleverd. Daarnaast is 2,7 ha. bedrijventerrein verkocht.  In de Waalsprong worden de gebieden Hof van Holland,  Woenderskamp en Zuiderveld-West gestart.  Het Stationsgebied zal verder worden opgepakt in 2018 met de planuitwerking van de west-entree.
De gunstige marktomstandigheden en de aanpassing van parameters en het activeren van sommige kosten in de Waalsprong geven een postief saldo van de herzieningen van € 14,2 miljoen. Een andere positieve ontwikkeling is de daling van het risicoprofiel van het programma Grondbeleid tot € 65,2 miljoen. Een daling met ca.  € 9 miljoen ten op zichte van de Stadsbegroting  2018.
Over het VGP heeft de Raad in maart 2018 besloten.
Op grond van een op 14 maart 2018 uitgebrachte notitie van de commissie BBV moeten we tussentijdse winsten nemen. Toepassen van dit voorschrift betekent dat we een tussentijdse winst van 1,2 miljoen hebben genomen, dit kon nog niet in het VGP verwerkt worden.