Stadsrekening 2017
PCPortal

Deze paragraaf is een uitwerking van de op 11 mei 2016 door uw Raad vastgestelde kadernota 'Risicomanagement, weerstandsvermogen en financiële kengetallen'. De kadernota schrijft voor hoe we ons risicomanagement vormgeven en geeft aan met welk weerstandsvermogen wij ons comfortabel voelen.
Net als vorig jaar worden zowel de risico's als het beschikbare weerstandsvermogen in de tijd uitgezet. Dat wil zeggen dat risico's in het risicoprofiel opgenomen worden op het moment dat ze zich kunnen voordoen.  Op deze wijze kan benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen op een betere manier op elkaar afgestemd worden.
In deze paragraaf is ook de voorgeschreven set financiële kengetallen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen. Naast de voorgeschreven kengetallen zijn er enkele kengetallen opgenomen die wij in Nijmegen relevant vinden.
Eén van de belangrijkste onderwerpen in de financiële sturing van Nijmegen is het weerstandsvermogen. Over dit onderwerp worden geen financiële kengetallen voorgeschreven in de BBV. Reden hiervoor is dat gemeenten hier zeer divers mee omgaan. In Nijmegen is dit kengetal wel opgenomen als belangrijk intern sturingsmiddel. Ook het kengetal 'meerjarig structureel sluitende begroting' is niet voorgeschreven in het BBV, maar wordt binnen Nijmegen en ook door de provincie gezien als een relevant gegeven.