Stadsrekening 2017
PCPortal

In onderstaande tabel is de ontwikkeling saldireserve opgenomen. De besluitvorming tot maart 2018 is meegenomen in de doorkijk. Tevens is het rekeningresultaat en de voorgestelde beslispunten in deze doorkijk verwerkt.

bedragen * € 1 miljoen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

beginstand

57,6

83,6

72,9

85,7

107,2

127,4

rekeningresultaat 2017

-11,5

naar reserve WMO beschermd wonen

-1,6

Structurele mutaties

Behoedzame omgang financieringsresultaat

ZN '15

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Voordelen 2017 en later naar saldireserve

SB '16

3,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Saldi 2017 en verder naar saldireserve

SB '17

-0,1

2,6

3,0

4,9

4,9

4,9

Verlaging structurele storting

ZN'17

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

Saldi 2018 en later naar saldireserve

SB '18

1,6

4,7

6,6

7,8

7,8

Exploitatie KKG

SB '12

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

Bespaarde rente reserve

2,4

3,1

2,8

3,1

3,7

4,2

Incidentele mutaties

Maatwerk interventie

0,8

Planexploitaties VGP februari 2018

17,8

0.1

-1.1

2.4

-0,3

0,1

Bijdrage Koers West

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

Levensduur verlengd onderhoud activeren

5,0

4,5

4,1

3,7

3,3

2,9

Financieel tekort werk, inkomen armoede

ZN'17

-3,4

-1,5

Financieel resultaat vluchtelingen uit reserve

ZN'17

0,3

-0,8

-0,1

Kosten verhoogde asielinstroom

-0,4

Amend:Noodhulp voor na oorlogse kunst;

SB'18

0

Amend: steun en snelheid voor gemeenschappelijk wo

SB'18

-0,1

Beroep Z&W vanwege uitputting reserve WMO jeugd

jan.'18

-4,3

Overhevelingen

Uitvoering toelage hulp bij het huishouden

-0,6

armoedebeleid

SW'16

-0,1

valkhofkwartier

SW'16

-0,3

vernieuwing gemeentelijke website

SW'16

-0,3

toegeleiding statushouders naar werk en opleiding

SW'16

-0,2

HOV Slotemaker de Bruineweg

SW'16

-0,3

Wepod

-0,1

Budgetoverheveling BWS

SW'17

0,3

-0,3

Claims en verwachtingen

Toegankelijkheid gebouwen

-0,4

Warmtenet 2.0

-1,0

Stand ultimo 

83,6

72,9

85,7

107,2

127,4

148,1

De wijzigingen ten opzichte van de doorkijk saldireserve in de stadsbegroting 2018-2021  betreffen:

Rekeningresultaat 2017 en bestemmingsreserve WMO beschermd wonen
Het rekeningresultaat is uitgekomen op € 12,7  miljoen nadelig. Voorgesteld wordt dit bedrag uit de saldireserve te onttrekken.
Volgens afspraak  wordt een voordelig resultaat (verschil tussen rekening en begroting) op het onderdeel beschermd wonen en vrouwenopvang binnen het programma Zorg en Welzijn van € 1,6 miljoen in de reserve WMO beschermd wonen gestort. Omdat de rekening met een nadeel sluit, moet de storting in de WMO reserve, uit de saldireserve gehaald worden.
Zie voor verdere informatie het financieel beeld.

Resultaat VGP 2018
In de stadsbegroting werd gerekend met een voordeel uit planexploitaties van totaal € 7,9 miljoen.  Het uiteindelijk resultaat is € 17,8 miljoen voordelig en dat is dus € 9,9 miljoen voordelig dan werd verwacht. Belangrijkste oorzaak van deze verbetering zijn de aanpassingen in de grex Waalsprong. Naar aanleiding van de doorrekening van het VGP 2018 is ook de reeks verwachtingen komende jaren aangepast.

Budgetoverheveling nota Slotwijziging
In de nota Slotwijziging is een budgetoverheveling van 2017 naar 2018 vastgesteld. Hiermee worden het niet gebruikte budget dat in 2017 voor bepaalde doeleinden was geraamd  beschikbaar gesteld in 2018 om deze  werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren.  Deze zijn nu verwerkt in het overzicht van de saldireserve.

Doorschuiven claims naar volgend jaar
Een aantal claims zijn niet in 2017 geëffectueerd, maar worden doorgeschoven naar 2018. Het betreft de claims warmtenet 2.0 en toegankelijkheid gebouwen.