Stadsrekening 2017
PCPortal

Hoeveel lenen we waarvoor?

Doel

De gemeente Nijmegen bezit gebouwen, investeert in ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verstrekt bij uitzondering leningen. Hiervoor is geld nodig. Omdat onze eigen middelen beperkt zijn, moeten we hiervoor geld lenen. Hierna geven we allereerst inzicht in de financieringspositie van de gemeente Nijmegen. Met deze positie als vertrekpunt beschrijven we vervolgens de financieringsactiviteiten in 2017. Afsluitend gaan we in op de rente en de risico’s die we lopen.

Hoeveel lenen we waarvoor?

Onze behoefte aan geld ontstaat voornamelijk door investeringen. Enerzijds in materiële vaste activa zoals gebouwen, infrastructuur en riolering. Anderzijds in ruimtelijke ontwikkelingsplannen (hierna grondexploitaties), zoals  het Waalfront. Daarnaast verstrekken we bij uitzondering leningen aan derden.
Het financieren van activa, het doen van investeringen en het verstrekken van leningen veroorzaakt een geldbehoefte. Hierin voorzien we door leningen aan te trekken, naast eigen reserves en voorzieningen.
Onderstaand overzicht is afgeleid uit de balans van de gemeente Nijmegen. Hierin wordt zichtbaar waarvoor we geld lenen (linker kolommen) en hoeveel geld we lenen (rechter kolommen).

Bedragen
 x € 1 miljoen

Financieringsbehoefte

Financieringsmiddelen

1 jan '17

31 dec '17

1 jan '17

31 dec '17

Investeringen in:

Materiële vaste activa

420

402

Eigen vermogen

86

87

Grondexploitaties

340

362

Voorzieningen

41

21

Verstrekte leningen

Aangetrokken leningen

Langlopend

73

65

Langlopend

698

687

Kortlopend

  0

0

Kortlopend

124

105

Uit dit deel van de balans blijkt dat de aangetrokken leningen de volgende drie bestemmingen hebben:

  • Investeringen in materiële vaste activa
  • Grondexploitaties in eigen beheer
  • Leningen aan derden

Nieuwe investeringen in materiële vaste activa kosten geld, maar ze vertegenwoordigen ook een waarde.
Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Deze kosten moeten wij voorfinancieren, zolang ze nog niet zijn terugverdiend door verkopen.

Een beperkt deel van de langlopende leningen (€ 687 miljoen) wordt aangetrokken om langlopende leningen te kunnen verstrekken aan derden (€ 65 miljoen). Het restant is nodig om investeringen te kunnen plegen in materiële vaste activa (ca. 50%) en grondexploitaties (ca. 50%). Naast de langlopende leningen zetten we hiervoor onze eigen reserves en voorzieningen in en trekken we ook kortlopende leningen aan met een looptijd van enkele weken. Meer dan 80% van het benodigde geld lenen we van derden.

Dalende financieringsbehoefte
Wanneer we kijken naar de aangetrokken leningen, dan valt op dat eind 2017 onze schuld € 792 miljoen bedraagt (€ 687 + € 105 miljoen). Per jaareinde 2016 bedroeg dit € 822 miljoen. Het is aannemelijk dat naarmate de grondverkopen de komende jaren gaan toenemen, onze  financierings-behoefte verder gaat dalen. Dit kan over een periode van 5 jaar een bedrag van € 100 miljoen uitmaken op onze financieringsbehoefte.