Stadsrekening 2017
PCPortal

Toelichting per belastingsoort


Onroerende zaakbelasting
De OZB wordt conform wetgeving opgelegd naar een percentage van de WOZ waarde. Voor de WOZ waarde wordt de waarde peildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar gehanteerd. Voor belastingjaar 2017 is deze peildatum dus 1 januari 2016. Voor de op te leggen aanslag OZB is de situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar bepalend.
In 2017 bedroeg de OZB opbrengst  € 76,061 miljoen. Dit is € 1,104 miljoen boven de het geraamde bedrag van de dynamische begroting.  Deze meeropbrengsten komen merendeels voor rekening van de OZB opbrengst woningen: € 0,697 miljoen als gevolg van de toename van de WOZ objecten in 2017 (met name Waalfront) en € 0,385 miljoen meeropbrengsten uit eerdere belastingjaren.
Bij de Nota slotwijziging 2017 is de OZB opbrengst van de niet-woningen met € 3 miljoen naar beneden bijgesteld. In de Stadsrekening 2017 komt de realisatie van deze opbrengst op deze aangepaste raming uit.
In het kader van de herwaardering WOZ 2017 zijn er 134.820 WOZ-beschikkingen afgegeven.  Naar aanleiding van deze beschikkingen is er tegen 2.013 WOZ beschikkingen een bezwaarschrift ingediend (exclusief ambtshalve). Procentueel uitgedrukt is er tegen 1,4% van de opgelegde beschikkingen bezwaar ingediend. Van deze bezwaren is 18% geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Wij zijn in staat geweest om 95% van de WOZ bezwaren in 2017 af te handelen. Van de nog niet afgedane bezwaren was de wettelijke termijn op 31 december 2017 nog niet verlopen, loopt er nog een beroepsprocedure of is in overleg met de belanghebbende besloten het bezwaar aan te houden.
De Waarderingskamer heeft aan ons op 22 december 2016 goedkeurende verklaring afgegeven, zodat de waarde-beschikkingen over het belastingjaar 2017 afgegeven konden worden.


Opbrengst OZB (belastingjaar 2017)

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2017-2020

77.957

Begrotingsbehandeling

     0

Primitieve begroting 2017

77.957

Zomernota 2017

        0

Nota slotwijziging 2017

        -3.000

Overige aanpassingen 2017

0

Dynamische begroting 2017

74.957

Meeropbrengst in Stadsrekening 2017 (belastingjaar 2017)

    1.104

Opbrengst OZB in stadsrekening 2017 (belastingjaar 2017)

76.061

Afvalstoffenheffing
Met ingang van 2017 is de afvalstoffenheffing afgeschaft. Daarmee is deze lastenverschuivingsmaatregel uit het coalitieakkoord 2014-2018 volledig verwerkt. De gebruikers betalen alleen nog via de rode of groene huisvuilzak dan wel via de ondergrondse containers. De prijzen voor de rode zak bedraagt € 0,62, voor de groene zak € 0,93 en voor elke clic in de ondergrondse container € 0,93.

Rioolheffing
De belasting wordt geheven bij de eigenaar van een pand, dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering of openbaar gemeentewater. Het tarief is afhankelijk van de WOZ-waarde van het aangesloten pand. Het tarief voor woningen en niet‐woningen is gelijk. Per perceel mag per belastingjaar niet meer dan € 8.360,- aan Rioolheffing (WOZ‐waarde € 10 miljoen) worden betaald, dus alle panden met een waarde van € 10 miljoen of hoger betalen niet meer rioolheffing dan de genoemde € 8.360,-. Met het verhogen van deze aftoppingsgrens van € 7.000.000 naar € 10.000.000 (coalitieakkoord 2014-2018) gaat ongeveer 0,7% van de bedrijven € 2.548,- meer betalen.
Rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de opbrengsten de kosten niet mogen overstijgen. Het dekkingspercentage bedraagt daarmee 100%.
Per 2017 is er een nieuw GRP (GRP 2017-2023), deze is op 28 september 2016 vastgesteld.


Opbrengst Rioolheffing (belastingjaar 2017)

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2017-2020

13.757

Begrotingsbehandeling

0

Primitieve begroting 2017

13.757

Zomernota 2017

0

Nota slotwijziging 2017

0

Overige aanpassingen 2017

1.302

Dynamische begroting 2017

15.059

Meeropbrengst in Stadsrekening 2017

294

Opbrengst Rioolheffing in stadsrekening 2017 (belastingjaar 2017)

15.353

Parkeerbelasting
Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van regulering van parkeren. De gemeentelijke parkeerinkomsten bestaan uit Parkeerbelastingopbrengsten en Privaatrechtelijke opbrengsten. Privaatrechtelijke opbrengsten zijn vooral de opbrengsten die gegenereerd worden op afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages. Onze verordening Parkeerbelastingen maakt onderscheid tussen kort parkeren, parkeervergunningen en naheffingsaanslagen.
Om de inflatiecorrectie van 1,83% te kunnen realiseren hebben wij de volgende maatregelen uitgevoerd in 2017:

  • De kortparkeertarieven buiten het centrum zijn met €0,10 verhoogd.. Minder dan €0,10 was niet mogelijk omdat de parkeerapparatuur dat niet kan verwerken. Voor eerste ring betekende dit een stijging van 4,5% naar €2,20 en in de tweede ring een stijging van 5% naar €1,80 per uur;
  • Het dagtarief op de parkeerterreinen de Wedren, Julianaplein, Oude Stad en Lindenberghaven is verhoogd met €0,10 (ongeveer 2%) naar €7,30 per dag;
  • Het tarief in zone K in Zwanenveld is verhoogd met €0,05 (2%) naar €2,60;
  • Tenslotte is  het dagtarief in de garages verhoogd met €0,05 (2%) tot €2,65 per uur. Omdat maar met €0,05 wordt verhoogd (de automaten accepteren minimaal munten van €0,10) wordt er bij cash-betalingen afgerond in het voordeel van de klant. Het maximum dagtarief in de garages is ongewijzigd gebleven.

De maatregelen uit de parkeervisie 2013-2017 zijn volledig uitgevoerd.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt in rekening gebracht bij degene die bepaalde voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. De grondslag is het aantal vierkante meters dat in gebruik is. Het aantal vierkante meters maal het tarief bepaalt de te innen belasting. De opbrengst precariobelasting is onder andere afhankelijk van het aantal evenementen dat plaats vindt. Ook wordt precario geheven over het gebruik van gemeentegrond door bijvoorbeeld aannemers bij bouwactiviteiten en het gebruik van terrassen op gemeentegrond.

Hondenbelasting
Hondenbelasting is een algemene belasting voor het houden van 1 of meer honden. Er hoeft dus geen relatie te bestaan tussen de kosten van bijvoorbeeld uitlaatplaatsen of perceptiekosten en de opbrengst. De grondslag is het aantal honden dat een houder heeft. Bij het vaststellen van de hondenbelasting wordt een progressief tarief gehanteerd.

Marktgelden
De marktgeldverordening is gekoppeld aan de Marktverordening. Hierin is o.a. opgenomen welke terreinen zijn aangewezen voor het houden van markten en op welke dagen de markten worden gehouden. De Marktgeldverordening regelt dat de gebruiker van die terreinen een recht verschuldigd is gedurende de uren dat er markt is. De tarieven in de marktgeldverordening worden berekend per kraam, per strekkende meter. Er is een tariefdifferentiatie opgenomen die aansluit bij het aantal uren dat de markt open is. In 2017 is een nieuwe Marktverordening vastgesteld. In de nieuwe marktverordening is nu ook een vergunning voor de organisatie van een markt opgenomen. Het tarief van de markten met een marktorganisatievergunning worden, gedurende de in de organisatievergunning opgenomen periode, per marktplaats per vierkante meter berekend.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting kan worden geheven indien er binnen de gemeente verblijf gehouden wordt door personen die niet als inwoner In de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn ingeschreven.
De toeristenbelasting wordt achteraf geheven. De toeristenbelasting is pas verschuldigd als daadwerkelijke overnachting heeft plaats gevonden. Heffing van de toeristenbelasting vindt plaats op 1 januari. Op het tarief vindt een jaarlijkse indexering plaats. Een veelvoud van de jaarlijks  ontvangen toeristenbelasting wordt door de gemeente jaarlijks geïnvesteerd in de toeristische sector. Daarbij gaat het naast het promoten van de stad, om investeringen in de binnenstad die erop gericht zijn meer bezoekers naar de stad te trekken.


Overige leges en rechten
Uitgangspunt in onze gemeente is dat de leges, rechten en tarieven maximaal kostendekkend zijn. Dit wil zeggen dat de op de belastingplichtige te verhalen kosten in de tarieven dienen te worden opgenomen. Hiertoe wordt de gemeentelijke richtlijn Kostentoerekening leges en tarieven gehanteerd. Onze tarieven worden planmatig aan de hand van deze richtlijn getoetst. De kostendekkendheid van gemeentelijke leges is dynamisch. Veranderingen in de gemeentelijke organisatie en/of processen dan wel aanpassing van de legestarieven hebben gevolgen voor de kostendekkendheid. Op dit moment voldoen wij met de huidige kostendekkendheid aan de opbrengstennorm van artikel 229b van de Gemeentewet.
Nijmegen kent een vijftal verordeningen waarbij de regel geldt dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Dit zijn de verordeningen rioolheffing, marktgelden, leges, scheepvaartrechten en de reinigingsheffing.