Stadsrekening 2017
PCPortal

Het resultaat van de rekening bestaat uit het saldo van alle  lasten en baten en vervolgens worden de mutaties uit de reserve waarover reeds besloten is,  in mindering gebracht.
Het saldo van lasten en baten laat een voordelig saldo zien van € 2,6 miljoen.
We hebben echter afgesproken  om

  • de resultaten van de grondexploitaties volgens het VGP in de saldireserve te storten (€ 17,8 miljoen)
  • een structurele voeding (o.m. bespaarde rente) ten laste van het resultaat in de saldireserve te storten ( € 5,5 miljoen)
  • de reserve WMO jeugd in te zetten voor dekking tekorten en structurele oplossingen ( - € 12 miljoen)
  • diverse stortingen in en onttrekkingen aan reserves te doen, waardoor per saldo een bedrag van € 14,1 gestort wordt in de diverse reserves.

Hierboven is reeds aangegeven dat de saldireserve onze algemene spaarpot is. Naast deze algemene spaarpot hebben we gelden opzij gezet voor bepaalde doelen, de zogenoemde bestemmingsreserves. In 2017 is  de bestemmingsreserve WMO jeugd ingezet. Zoals gezegd, we sparen € 28,5 miljoen in de saldireserve, maar we hebben ook € 12 miljoen uit de bestemmingsreserve WMO jeugd gehaald.
Na deze verrekeningen  hebben we een tekort van  € 11,5 miljoen in de stadsrekening.

Rekeningresultaat 2017

bedragen x € 1 miljoen

werkelijke last

776,0

werkelijke baten

778,6

saldo van lasten -/- baten

2,6

V

mutaties in reserves, per saldo een storting in de reserve (a)

14,1

S

resultaat na reservemutaties

11,5

N

Voorstel bestemming resultaat

nadelig saldo: te onttrekken uit de saldireserve (b)

11,5

O

toevoegen aan de reserve Wmo beschermd wonen

1,6

S

te onttrekken uit de saldireserve (c)

1,6

O

O = onttrekking / S = storting
V = voordeel / N = nadeel

a. mutaties in de reserves
In de begroting zijn stortingen en onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves en de saldireserve opgenomen. Deze mutaties zijn overeenkomstig in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast zijn er enkele reserves, waarbij de definitieve reservemutatie pas na afloop van het jaar bepaald kan worden, maar wel geheel volgens de intentie van de reserve is. Hierbij wordt de reserve onderhoud accommodaties als voorbeeld genoemd. Ook deze mutaties zijn hierin opgenomen.
Zoals hierboven uiteengezet is de stortingen in verband met verwerking van het VGP een van de grootste mutaties. Het VGP is door uw Raad vastgesteld op 7 maart 2018. In het VGP zijn de planexploitaties doorgerekend naar situatie 31 december 2017.  Het voordeel in het VGP bedraagt per saldo 17,8 miljoen en dit is dan ook gestort in de saldireserve.
Een  majeure onttrekking is de bijdrage uit de reserve WMO jeugd (€ 12 miljoen) ten behoeve van de dekking van hiervoor gemaakte kosten. De reserve WMO jeugd is ingesteld om de voor en nadelen op het programma Zorg en welzijn op te vangen. Inmiddels is de reserve, na vaststelling van het interventieplan in 2018, leeg.

b. Het nadelig rekeningsaldo te onttrekken uit de saldireserve.

c. De toevoeging aan de reserve WMO beschermd wonen ten laste van de saldireserve
Binnen zorg en Welzijn bestaat de reserve bescherm wonen en vrouwenopvang. Deze reserve wordt beschouwd als een "regionale" reserve. Het rijk heeft middelen ter beschikking gesteld aan Nijmegen als centrumgemeente en via deze reserve worden de middelen beschikbaar gehouden voor de uitvoering van deze taken. In 2017 kent dit taakveld een voordeel van € 1,6 miljoen en voorgesteld wordt deze middelen aan de reserve toe te voegen.