Stadsrekening 2017
PCPortal

Waar gaat het geld naartoe?

In 2017 zijn de totale lasten € 815 miljoen, in onderstaande taartverdeling is een onderverdeling gemaakt. De verschillende onderdelen worden onder de taartverdeling verder toegelicht.

Uitkeringen € 112 miljoen
Aan lasten voor uitkeringen is € 112 miljoen uitgegeven. Het betreft hier de uitkeringen voor de verschillende inkomensregelingen zoals BUIG, BOB en BBZ.

Subsidies € 85 miljoen
We hebben in 2017 € 85 miljoen aan subsidies verstrekt. Subsidies zijn betalingen aan anderen waarbij er geen goederen of diensten aan de gemeente worden geleverd. In deze rekening is in de bijlage subsidiestaat een overzicht opgenomen van de verstrekte subsidies.

Overdrachten € 239 miljoen
Het grootste deel van  de overdrachten bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen zoals de regionale brandweer, MGR-Werkbedrijf (inclusief <BREED>), GGD en ODRN. Verder vallen hieronder de verstrekkingen bijzondere bijstand en de individuele verstrekkingen vanuit de WMO. Een andere grote post zijn de vergoedingen onderwijshuisvesting die wij verstrekken aan schoolbesturen.

Organisatie € 121 miljoen
De totale kosten van de gemeentelijke organisatie bedroegen € 121 miljoen in 2017. Hieronder vallen de loonkosten van de ambtenaren en de bestuurders en de kosten om de eigen organisatie te laten functioneren. In deze post zijn niet de kosten van de medewerkers opgenomen die werken aan investeringsprojecten en planexploitaties.

Goederen en diensten € 71 miljoen
Onder goederen en diensten wordt alles geboekt wat anderen tegen onze betaling in opdracht uitvoeren of leveren. Het gaat bijvoorbeeld om trajecten voor uitstroom en participatie, contract met de DAR, onderhoud aan wegen en beheer en onderhoud van accommodaties.

Kapitaallasten € 29 miljoen
Kapitaallasten bestaan uit rente en de afschrijvingslasten van onze gereed gekomen investeringen. Het gaat hier om de kapitaallasten van onze beleidsinvesteringen. De kapitaallasten vanuit de investeringen ten behoeve van onze organisatie zijn onder de post "organisatie" opgenomen.

Rente € 17 miljoen
Aan rentelasten is € 17 miljoen betaald. In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen op de rentebaten en rentelasten.

Planexploitaties € 113 miljoen
Van de planexploitaties nemen wij, conform de geldende boekhoudregels, de baten en lasten op in onze Stadsrekening. In de paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op onze planexploitaties.

Administratieve verrekeningen € 6 miljoen
Binnen onze begroting verreken we op een aantal plaatsen bedragen tussen programma's en producten.
Het betreft hier voornamelijk verrekeningen tussen beheer van de Openbare Ruimte en verschillende beleidsproducten die hier een bijdrage aan leveren.

Reserves € 21 miljoen
In 2017 is € 21 miljoen* toegevoegd aan de reserves. Bij de baten hebben we al aangegeven dat er € 24 miljoen in 2017 is onttrokken aan reserves. Een groot deel van deze reservemutaties hebben betrekking op de saldireserve en dus het weerstandsvermogen. Hierop wordt ingegaan in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

*Exclusief stortingen winstbestemming 2016 (€ 4,9 miljoen) en VGP (€ 17,8 miljoen)