Stadsrekening 2017
PCPortal

Saldo van baten en lasten

Bedragen x 1mln

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

170,6

176,2

€ 5,7

21,2

23,5

€ 2,3

1,3

0,1

€ 1,3

44,7

44,3

€ 0,5

Overige Programma's

-268,7

-268,9

€ 0,2

Totaal

tekort 4,2

tekort 11,5

€ 7,2

Totaalbeeld

In de stadsrekening geven wij inzicht in de jaarlijkse kosten en opbrengsten van onze gemeente. Een bijzonderheid willen wij hier benoemen. De kosten en opbrengsten die samenhangen met onze ruimtelijke ontwikkelplannen zoals  opgenomen  in het VGP, denk aan Waalfront en Waalsprong,  zijn niet van invloed op het gemeentelijk rekeningresultaat. We hebben namelijk  afgesproken dat de winsten en verliezen volgens  het VGP, rechtstreeks naar de saldireserve gaan. Jaarlijks wordt  dan ook vooruitlopend op de stadsrekening een voortgangsrapportage (VGP) opgesteld en door de Raad vastgesteld.  Dit jaar hebben we een positief resultaat uit de planexploitaties van € 17,8 miljoen aan de saldireserve toe kunnen voegen. Dit positieve resultaat vinden we dus niet terug in bovenstaande opstelling, maar in de hoogte van onze saldireserve.

Bij de nota Slotwijziging gingen we uit van een tekort van € 4,2 miljoen, waarbij direct de aantekening gemaakt moet worden dat we een forse winstwaarschuwing hebben afgegeven voor een mogelijk tekort bij het programma Zorg en welzijn. Helaas is dit verwachte tekort van € 6 miljoen werkelijkheid geworden.

In de nota slotwijziging hebben we voordelen uit verkopen gemeld. Hierbij was de verkoop van een voormalig schoolgebouw aan de Ubbergseveldweg meegenomen. Er zijn echter vertragingen in de transactie opgetreden waardoor de verkooptransactie niet in 2017, maar in 2018 zal plaatsvinden. Hierdoor is er in 2017 een nadeel van € 2,4 miljoen ontstaan, maar zal er in 2018 eenzelfde voordeel gemeld kunnen worden.

Per programma

Voor Zorg en Welzijn zijn in de loop van het jaar diverse winstwaarschuwingen gegeven. Daarom is bij de nota Slotwijziging  alvast  3 miljoen uit de reserve WMO-jeugd toegevoegd aan het programma, ter dekking van het te verwachten tekort. Bij de nota Slotwijziging is gemeld dat het tekort op kan lopen tot € 9 miljoen , waarvan dan al € 3 miljoen gedekt is door de bijdrage uit de reserve. Het werkelijke tekort van € 5,7 miljoen komt dan ook dicht in de buurt van de winstwaarschuwing. Als oplossing voor de structurele problemen is een interventieplan opgesteld (raadsvergadering 7 februari 2018). Voor het programma Zorg en Welzijn zijn er twee reserves. Een reserve WMO-jeugd welke bedoeld is om overschotten en tekorten te verrekenen. De resterende reserve van ruim € 1 miljoen zou ingezet kunnen worden ter verlaging van het tekort 2017. Deze reserve is echter al ingezet bij het interventieplan om de keten van welzijn, zorg en de sociale wijkteams te versterken.
Verder is er de reserve WMO beschermd wonen en vrouwenopvang. Deze reserve is bedoeld om de gelden die Nijmegen als centrumgemeente ontvangt te behouden voor de doelgroepen. Deze reserve is eind 2017 bijna € 3 miljoen. Binnen het programma Zorg en welzijn laat het product opvang en beschermd wonen een voordeel zien van € 1,6 miljoen. Voorgesteld wordt bij de winstbestemming dit bedrag toe te voegen aan deze reserve teneinde deze middelen te behouden voor de doelgroep.

Het programma Sport en accommodaties heeft bij de nota slotwijziging de verkoop van een aantal panden waaronder een schoolgebouw aan de Ubbergseveldweg gemeld. De  hier mee samenhangende opbrengst van € 2,4 miljoen is in 2017 in de begroting verwerkt. Nu blijkt dat er wat vertragingen in de transactie zijn gekomen waardoor de opbrengst niet in 2017, maar in 2018 zal vallen. Dit nadeel in 2017 zal leiden tot een voordeel in 2018, anders gezegd; het betreft slechts een verschuiving tussen jaren.

Het programma Grondbeleid kent over het algemeen geen bijzondere afwijkingen omdat de belangrijkste activiteiten opgenomen worden in het VGP. Begin maart 2018 zijn alle planexploitaties herzien en in het VGP door  uw Raad vastgesteld. Hieruit kwam een voordeel t.o.v de voorgaande herziening en kon per saldo een bedrag van € 17,8 miljoen rechtstreeks aan de saldireserve worden toegevoegd. Het programma grondbeleid kende daarmee in de rekening geen voor- of nadeel meer. Echter op grond van een op 14 maart 2018 uitgebrachte notitie van de commissie BBV moeten we tussentijdse winsten nemen wanneer een planexploitatie winstgevend is. De regels die Nijmegen voor winstneming heeft vastgesteld, zijn voorzichtiger dan deze nieuwe BBV regels en om die reden hadden we minder winstneming in het VGP opgenomen dan de commissie nu voorschrijft. Toepassen van het voorschrift betekent dat we een tussentijdse winst van 1,2 miljoen moeten nemen en dat hebben we nu in de stadsrekening verwerkt.

Het programma Stedelijke ontwikkeling heeft bij de nota Slotwijziging een nadeel op bouwleges gemeld van € 1 miljoen. Dat nadeel was toe te schrijven aan een fors lager aantal grote bouwaanvragen en vertragingen in het vergunningverleningsproces. Bij opmaken van de stadsrekening blijkt dat er meer vertragingen zijn opgetreden hetgeen nog tot een extra nadeel van € 0,6 miljoen heeft geleid. Overige nadelen hebben voor een groot deel te maken met onvoorziene kosten voor planschade.

Bij het programma Economie en werk doet zich een voordeel voor van € 0,5 miljoen. De WSW bijdrage van het Rijk is met bijna € 0,4 miljoen naar boven bijgesteld en dat leidt tot een voordeel in het programma.

Het programma Inkomen en armoedebestrijding laat per saldo een nadeel zien van € 0,4 miljoen. De voordelen bestaan uit een lagere loonkostensubsidie en uit het feit dat ten aanzien van sommige quick-wins uit het masterplan BUIG later met de uitvoering gestart is.
Tegenover deze voordelen staat een nadeel van € 1 miljoen, hetgeen niet echt als nadeel mag worden beschouwd. Er bestaat een rijksregeling waardoor een voorschot op het macrobudget eerder aan de gemeente wordt uitgekeerd, maar die later weer terugbetaald moet worden. In de begroting was nog rekening gehouden met dit (tijdelijk) voorschot van € 1 miljoen, maar  wij hebben ervoor gekozen om geen gebruik te maken van de voorschotregeling omdat dit uiteindelijk niet voordelig is