Stadsrekening 2017
PCPortal

Van begroting naar rekening

Verloop begroting primitief naar gewijzigde begroting
In november 2016 hebben we een sluitende begroting afgegeven voor 2017. Hierin was de septembercirculaire gemeentefonds 2016 nog niet verwerkt. In deze circulaire is voor 2017 een positief effect van € 1,8 miljoen opgenomen. Hierover is de Raad via een brief geïnformeerd. Dit effect is verwerkt in het financieel beeld van de Zomernota 2017. De zomernota bracht tegenover dit positieve effect vanuit het gemeentefonds,  een paar nadelen. Genoemd wordt een lagere OZB opbrengst niet-woningen van € 3 miljoen, meerkosten SW van € 2,8 miljoen en een tekort BUIG. Al met al was de verwachting bij de Zomernota dat we 2017 af zouden kunnen sluiten met een tekort van € 3,1 miljoen.
De septembercirculaire 2017,  waarover de Raad op 10 oktober 2017 is geïnformeerd liet een nadeel zien van € 1,6 miljoen. Tezamen met diverse meldingen in de nota slotwijzigingen is de begroting 2017 naar beneden bijgesteld tot een verwacht tekort van € 4,2 miljoen.

bedragen * € 1.000

2017

Stadsbegroting 2017-2020

0

GRP 2017 (BW-01519)

43

V

Septembercirculaire 2016 gemeentefonds, effect 2017 (raadsbrief 4 oktober 2016)

1.888

V

Decembercirculaire 2016 gemeentefonds , effect 2017

181

V

Zomernota: nadeel op OZB niet woningen

3.000

N

Zomernota: indexeringen en prijsaanpassingen per saldo

1.400

V

Zomernota: verkoop aandelen DAR en verlaging post onvoorzien

891

V

Zomernota: bestaand beleid programma's diversen

949

N

Zomernota: nieuw beleid green capital en wijkveiligheidscoördinator

555

N

Zomernota: werk, inkomen en armoedebestrijding

2.988

N

Financieel beeld bij vaststellen Zomernota

3089

N

Amendement Nijmegen nog socialer, duurzamer en ondernemender

281

N

Meicirculaire gemeentefonds 2017, effect 2017 (raadsbrief 12 juni 2017)

395

V

Septembercirculaire 2017, effect 2017 (raadsbrief 10 oktober 2017)

1.619

N

Nota Slotwijziging :Verkoop Opusgebouw

1.215

V

Nota Slotwijziging :Onderhandelingsresultaat Waalfront

2.600

V

Nota Slotwijziging: netto verkoopopbrengst diverse objecten

2.900

V

Nota Slotwijziging: leges vergunningverlening bouwen

1.030

N

Nota Slotwijziging: afdelingsresultaten en taakstellingen

2.296

N

Nota Slotwijziging diversen

2.398

N

Nota Slotwijziging een aantal winstverwachtingen  opgenomen waarvan genoemd wordt een nadeel op zorg en Welzijn van € 6 miljoen. Hiervoor kan deels de reserve ingezet worden. Gezien maatregelen en onzekerheden is deze melding niet in de cijfers verwerkt.

PM

Raadsvoorstel afboeking Strategische Gronden vanwege stelselwijziging

646

N

Financieel beeld na verwerking Nota Slotwijzigingen

4.249

N

VGP
Eind 2017 is ook de Voortgangsrapportage Grote Projecten opgemaakt.Hierin wordt een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen in grondexploitaties. Volgens afspraak gaan de effecten van het VGP rechtstreeks naar de saldireserve en hebben geen invloed op het saldo van de begroting. Maar wel op de hoogte van de saldireserve.
In maart 2018 is het VGP in de Raad vastgesteld. Het financiële effect van de doorrekening planexploitaties is € 14,3 miljoen positief en de uitkering Bijsterhuizen is € 3,5 miljoen geweest. In totaal is derhalve een bedrag naar de saldireserve gegaan van € 17,8 miljoen.

Saldireserve
Bij een beoordeling van het programmaresultaat moet dan ook bedacht worden dat er ook inkomsten en uitgaven zijn die rechtstreeks de saldireserve , de "spaarpot" van de gemeente ingaan.
Hadden we in de begroting 2017 een saldireserve die begon met € 55,1 miljoen en in 2017 zou groeien naar    € 66,3 miljoen, is met enkele aanpassingen in de zomernota,  de saldireserve over het jaar 2017 in de stadsbegroting 2018 op een eindstand van € 70,7 geprognosticeerd. Een budgetoverheveling  uit de nota slotwijziging heeft dit verhoogd naar € 71,1 miljoen. Het resultaat uit het VGP van € 17,8 miljoen, waarvan al  € 6,8 miljoen in de prognose was opgenomen,  heeft uiteindelijk gezorgd voor een verwachte eindstand van de saldireserve van € 82,1 miljoen.  
De werkelijke stand van de saldireserve is € 83,6 miljoen omdat  claims ter grootte van € 1,4 miljoen niet in 2017 zijn geëffectueerd. Het  rekeningresultaat moet nog op de eindstand van € 83,6 miljoen in mindering worden gebracht.

Per saldo verwachtten we dus een nadeel op onze programmabegroting van € 4,2 miljoen, maar verwachtten we tegelijk wel een bedrag van € 27 miljoen  te kunnen sparen, onder meer dankzij meevallers in de grondexploitatie en de afspraken die we gemaakt hebben over de bedragen die we jaarlijks willen sparen en aan de saldireserve toevoegen.

Rekeningresultaat
Zoals eerder aangegeven is het uiteindelijk rekeningresultaat uitgekomen op € 11,5 miljoen negatief. Onderstaande grafiek laat zien dat de saldireserve uitgekomen is op een toename van € 28,5 miljoen. Hieruit moet het negatief rekeningresultaat gedekt worden en dus wordt de uiteindelijke toename van de saldireserve € 17 miljoen. Dit wordt weergegeven met de lijn "per saldo rijker".