Stadsrekening 2017
PCPortal

Bedragen x € 1 miljoen

Ontwikkeling Kapitaallasten

Begroting

Realisatie 

Verschil

Stadsbegroting 2017 – 2020

       36,26

Zomernota

0,01

Nota Slotwijzigingen

       1,83

Stand 2017

38,10

38,32

0,22

De investeringen worden gedekt door de lasten (rente en afschrijving: de kapitaallasten) ten laste van het daarvoor beschikbaar gestelde budget in de Stadsbegroting te brengen. We berekenen de kapitaallasten door naar het desbetreffende programma in het jaar nadat de investering gereed is gemeld. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, wijken de kapitaallasten € 220.000 af van de begroting. Deels komt dat door eerder gerealiseerde investeringen dan verwacht (€ 90.000). Daarnaast gingen we ervan uit dat de kapitaallasten in de begroting € 130.000 (stelpost)  lager uit zouden vallen. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat de doorlooptijd van de realisatie van investeringen afwijkt van de oorspronkelijke planning. Dat effect heeft zich in 2017 niet voorgedaan.