Stadsrekening 2017
PCPortal

Investeringen zijn bij uitstek middelen waarmee in de stad veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen kunnen worden gerealiseerd. Dit jaar hebben we voor een bedrag van € 27 miljoen, in de stad geïnvesteerd en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Het resterende bedrag verwachten we in de periode 2018 - 2021 te besteden. Dat bedrag (zie kolom 'Budget 2018-2021') en de vrijval van kredieten (zie kolom 'Vrijval') hebben we meegenomen in begrotingswijziging BW-01600 (Raadsvoorstel Stadsrekening 2017). Verder stellen we als volgt voor tekorten op kredieten te verrekenen en enkele administratieve aanpassingen door te voeren:

  1. het tekort op het krediet Fiets van € 77.000 te verrekenen met het krediet Groene Route en Fietsvriendelijke maatregelen;
  2. het restant op het krediet Oostelijke Waalkade toe te voegen aan het krediet Aanpak Waalkade;
  3. het tekort op het krediet Ondergrondse containers en Investeringen in de Openbare Ruimte te verrekenen met het krediet voor 2018 voor Investeringen in de Openbare Ruimte;
  4. het tekort op het krediet Rioolinvesteringen Waalsprong te verrekenen met het gelijknamige krediet voor 2018;
  5. het krediet Nieuw Balveren 5e veld toe te voegen aan het krediet Bestaande Sportaccommodaties;
  6. het vrijvallende krediet over 2017 over te hevelen naar het investeringskrediet voor De Bastei, zodat het op dat krediet in 2018 verwachte tekort grotendeels kan worden opgevangen.

De verschillen tussen beschikbaar gestelde investeringskredieten en de daadwerkelijke besteding daarvan leiden tot een herberekening van de jaarlijkse kapitaallasten. Het meerjarige effect berekenen we na het opstellen van de Stadsrekening 2017 en nemen we mee in de Zomernota 2018.

In de navolgende tabel treft u per programma nadere informatie aan. Aan het eind van de tabel geven we ook informatie over de Bedrijfsinvesteringen. We geven een toelichting op de uitgaven groter dan € 100.000. Overige informatie over investeringen treft u aan in de investeringsparagraaf van de webversie van de Stadsrekening 2017.

x 1. 000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot/met huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2018-2021

Vrijval

Citymarkering, Cultuur en  Cultuurhistorie

1. Specifiek

Budget Oude Stad

435

435

105

0

0

330

Cultuurhistorie

1.000

1.000

750

0

0

250

Cultuurspinnerij

500

500

0

0

0

500

Upgrading Villa Nova

1.200

1.200

0

59

0

1.141

Archeologisch Depot

1.300

0

0

0

0

1.300

Voorziening Evenementen

800

200

0

81

0

719

Bestuur en Middelen

1. Specifiek

Nijmegen Noord

4.000

0

0

0

0

4.000

Dienstverlening en Burgerzaken

1. Specifiek

Modernisering GBA

300

200

0

0

0

0

300

Duurzaamheid

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.725

1.725

0

0

0

1.725

De Bastei

3.000

3.000

0

1.328

1.000

2.672

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

1.000

0

4

0

996

Vergroening Stedelijk Gebied

590

590

0

51

0

539

2. Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

365

365

0

365

0

0

Investeringen Economie en Werk

1. Specifiek

Afwikkeling Damwand

339

339

0

337

0

0

2

Grondbeleid

1. Specifiek

Openbare Ruimte NYMA

2.700

2.700

0

0

0

2.700

Tunnel Westzijde Spoorzone

5.500

2.500

0

0

0

5.500

Oostelijke Waalkade

2.400

2.400

0

2.080

0

320

Watersport Nevengeul

500

500

0

0

0

500

Aanpak Waalkade

2.400

2.400

0

0

1.200

3.600

Mobiltieit

1. Specifiek

Fiets

7.111

7.111

6.440

748

0

-77

Fietstunnels Waalsprong

7.243

7.243

4.992

97

4

2.158

Aanleg Dorpensingel

5.000

5.000

232

19

0

4.749

Groene Route

1.900

1.900

1.838

40

0

22

Marienburggarage Parkeerapparatuur

300

300

123

172

0

0

5

Parkeren Hezelpoort

2.597

2.597

2.557

0

0

40

Stationsplein

3.000

3.000

594

13

0

2.393

Fietsvriendelijke maatregelen

4.705

4.705

773

1.287

1.360

4.005

Waalbrug fiets- en busbaan

5.320

5.320

238

223

1.520

6.379

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ

550

550

0

546

0

0

4

Griftdijk Verkeersmaatregelen

572

572

6

33

0

533

Daalseweg

300

300

150

0

0

150

Station Heijendaal

2.000

0

0

0

0

2.000

Malderburchtstraat

400

300

0

4

0

396

Weurtseweg

1.000

1.000

0

0

0

1.000

Weurtseweg 2

900

0

0

0

0

900

Binnenstad Bereikbaar

1.000

900

0

81

800

1.719

Bereikbaarheid Campus

1.300

650

0

87

0

1.213

Park & Ride

1.200

1.200

874

0

0

326

Openbare Ruimte

1. Specifiek

Bloemerstraat

500

500

345

131

0

0

24

Ondergrondse Containers

650

650

154

553

0

-57

Joris Ivensplein

150

150

21

4

0

125

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

300

200

41

41

0

218

Onderhoud Woonstraten

4.900

0

0

0

0

4.900

Abri's

1.500

1.500

0

16

0

1.484

2. Bulk

Investeringen in de O.R.

5.000

5.000

0

5.135

0

-135

3. Eigen dekking

Groot- en vervangingsonderhoud

5.428

5.428

0

4.111

1

1.318

Rioolinvestering Waalsprong

3.917

3.917

0

3.969

0

-52

Onderwijs

1. Specifiek

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

3.500

3.500

147

0

0

3.353

Bewegingsonderwijs Kristallis

1.150

1.150

0

0

0

1.150

Uitbreiding BS Hidaya

274

274

258

16

0

0

Basisschool Griftdijk

3.500

0

0

0

0

3.500

Overige Onderwijshuisvesting

3.500

0

0

0

0

3.500

DCC Citadel

66

0

0

0

0

66

Sport en Accomodaties

1. Specifiek

Talent Centraal

5.000

5.000

1

0

4.333

9.332

Kunstgrasvelden

5.607

1.875

1.428

285

0

3.894

Keizer Karel Podia

7.400

7.400

3.642

515

0

3.243

Sportpark Staddijk

100

100

0

12

0

88

Aanpas. Wijkacc. Ivn WMO

200

200

162

-1

0

39

Bestaande Voorzieningharten

0

0

0

0

0

0

Vlak Elastische Vloer

194

194

0

0

0

194

Nieuw Balveren 5e veld

200

200

0

0

0

200

Renovatie Sporthal Meijhorst

1.000

1.000

26

621

0

353

Hardware Trekkenwand

90

90

0

90

0

0

Aanpas.'t Hert BS Kleurrijk

200

200

0

14

0

186

1. Specifiek verdeeld in jaarschijven

Meerjarige Renovatie Zwembaden

1.100

900

561

189

0

350

Cultuurhistorische Panden

1.000

750

434

136

0

430

Asbest invent. & sanering

1.500

1.200

857

-115

0

758

Kunstgras Hockeyvelden

1.182

918

223

690

0

265

4

Wijkcentrum de Schalmei

290

290

0

0

0

290

Bestaande Sportaccommodaties

3.000

1.000

0

0

0

3.000

Toegankelijkheid Wijkaccomodaties

760

0

0

0

0

760

Gymzaal de Grote Boel

1.020

0

0

0

0

1.020

Gymzaal De Stelt

870

0

0

0

0

870

Gymzaal Woenderskamp

1.090

0

0

0

0

1.090

Upgrade Gymzaal Woenderskamp

2.375

0

0

0

0

2.375

Bastion

2.300

0

0

0

0

2.300

Speeltoestellen de Leemkuil

800

700

51

301

0

448

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

750

750

0

750

0

0

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

1.100

1.100

0

0

0

1.100

Duurzaamheid

3.805

3.805

0

349

0

3.456

Wijkontwikkeling

1. Specifiek

Vervanging Speelvoorzieningen

645

188

0

94

0

551

Zorg en Welzijn

1. Specifiek

Skaeve Huse

950

950

15

133

0

802

NUNN Renovatie

100

100

0

0

0

100

Jongerencentrum Nijm.Noord

623

403

403

0

0

220

Bedrijfsinvesteringen

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

2.194

2.194

0

1.310

0

884

Totaal

158.232

117.478

 28.441

 27.004

 10.218

112.666

339

De Bastei
Verwachting is dat De Bastei open gaat in het voorjaar van 2018. Het resterende  investeringskrediet voor De Bastei wordt uiterlijk dan besteed.
Op het geraamde krediet is bij oplevering een overschrijding te verwachten van crica €379.000. Deze zijn/worden vooral veroorzaakt door meerkosten van de aannemer, die nog niet in bovenstaande realisatiecijfers 2017 zijn verwerkt. In de Zomernota 2018 zal er een verantwoording plaatsvinden.

Woonomgevingsverbeteringen
Betreft jaarlijks bulkkrediet van €365.000. In 2017 is het krediet besteed aan het Nachtegaalplein, Joris Ivensplein, herstructurering Kolpingbuurt en groeninrichting van de Historische Tuin in Lent.

Afwikkeling Damwand
Naast het afronden van het archeologisch onderzoek zijn ook de procedures voor nadeelcompensatie inmiddels afgerond. Hiermee wordt deze investering in 2017 afgesloten.

Oostelijke Waalkade
Uitvoering van deze 1e fase is eind 2017 afgerond. Een deel van dit krediet wordt naar de 2e fase (aanpak Waalkade) overgeheveld. Betreft dan een gedeelte van de Lindenberghaven (aanpassing steiger) en een gedeelte van de aanpak openbare ruimte(deel richting Veerpoorttrappen). Dit laatste om te voorkomen dat het gebied twee keer aangepast moet worden.

Fiets   
Met het krediet Fiets hebben we de uitvoering van een deel van de zuidelijke snelfietsroute Nijmegen-Beuningen bekostigd. In 2017 is het gedeelte Oude Molenweg gerealiseerd. Door lagere kosten en een lager subsidiepercentage dan verwacht, vervalt de nog te ontvangen bijdrage. Het tekort van € 77.000 dekken we uit het saldo op krediet Groene Route en uit krediet Fietsvriendelijke maatregelen.

Mariënburggarage parkeerapparatuur   
Het krediet wordt ingezet voor de aanschaf van een nieuw parkeersysteem, inclusief een parkeermanagementsysteem. Door slim aan te besteden, hebben we binnen het budget, naast de parkeerapparatuur van de Mariënburggarage, ook de apparatuur van de Eiermarktgarage kunnen vervangen.
Ons College heeft op 28 juni besloten het restbudget van € 1,7 ton hiervoor in te zetten. In 2017 is de parkeerapparatuur in de beide garages vervangen.

Fietsvriendelijke maatregelen    
Met krediet fietsvriendelijke maatregelen (Fietsstimuleringsplan) zijn, veelal met provinciale subsidie, verschillende fietsprojecten gerealiseerd, waaronder het Verlengd Rijnwaalpad-Heijendaal (traject Trainusplein-Mariaplein), verschillende onderdelen van de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen (Graafseweg, Hatertseveldweg, Streekpad) en de snelfietsroute Dukenburgseweg. In 2018 volgt de uitvoering van Verlengd Rijnwaalpad-Heijendaal (traject Mariaplein-Heijendaalseweg) en de verbetering van de oversteken singels. Het restant-krediet willen we, mede afhankelijk van het beschikbaar komen van provinciale subsidies in 2018, inzetten als co-financiering voor twee nieuwe fietsprojecten (St. Annastraat, Schependomlaan-Korte Bredestraat). Na een positief besluit van de Provincie (besluitvorming mei 2018) kan worden gestart met de voorbereiding van deze projecten, waarna uitvoering in 2019 plaats kan vinden.

Waalbrug fiets- en busbaan       
Over de realisatie en financiering van de renovatie zijn in september 2016 afspraken gemaakt met RWS, vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen RWS en gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen draagt € 5 miljoen euro bij om haar programma mogelijk te maken: de busbaan wordt omgezet in een tweerichtingen fietspad, er komt nieuwe aanstraalverlichting en openbare verlichting. De nieuwe brugleuningen worden  in staal en glas uitgevoerd zorgen voor meer fietscomfort. De leuningen, de herstelde borstweringen, bastions en de openbare verlichting roepen  de herinnering op  aan de oorspronkelijke vormgeving uit 1936.
Aanvullende afspraken tussen RWS en gemeente Nijmegen zijn vastgelegd in een aanvullende bestuursovereenkomst. Op 25 oktober 2017 heeft ons college een besluit genomen over de financiering van benodigde aanpassingen aan de Waalbrug én van de noodzakelijke verkeersmaatregelen voorafgaand en tijdens de renovatieperiode. RWS draagt 615.000,- bij aan de te nemen verkeersmaatregelen in de stad.
RWS heeft de renovatie succesvol aanbesteed en het contract is gegund aan KWS.

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ    
In het tweede kwartaal is gestart met de vervanging van de parkeerapparatuur. CWZ heeft een zeer uitgebreide apparatuur configuratie met de daarbij behorende bekabeling en camera’s die tevens vervangen wordt.  De verwachte einddatum voor de uitvoering die in 2017 aangevangen is, vindt plaats in het 1e kwartaal van 2018.

Bloemerstraat
Dit betreft een reconstructie van de Bloemerstraat. De werken zijn in 2017 voltooid.

Ondergrondse containers
In 2017 zijn alle ondergronds te plaatsen containers aangeschaft. Een deel daarvan is ook reeds geplaatst. Verdere uitrol vindt in 2018 plaats. De aanschaf van ondergrondse afval-containers heeft in 2017 tot een overschrijding geleid. Dit is veroorzaakt doordat de aanschafprijs van de containers hoger is uitgevallen dan oorspronkelijk was berekend. Om wel het aantal te plaatsen containers in stand te laten, wordt het tekort gedekt uit het krediet 2018 voor bulkinvesteringen.

Investeringen in de Openbare Ruimte
In de Stadsbegroting 2017 is € 5 mln. van de onderhoudsbudgetten omgezet in investeringskredieten naar aanleiding van de invoering van het nieuwe BBV. Het krediet is in 2017 besteed aan onderhoud in de openbare ruimte; het tekort op het krediet, met name veroorzaakt door een overschrijding op het project Graafseweg, zal worden aangevuld uit het krediet 2018.

Groot- en vervangingsonderhoud/Stelselverbetering
Dit zijn de vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. De investeringen hebben het karakter van een doorlopend project.
De grootste uitgaven zijn gedaan voor: vervanging rioolstelsel Nachtegaalplein (€ 3 ton), Bosduif-Patrijs-Pluvier (€ 8 ton), Stijn Buysstraat (€ 4 ton), van Beethoven en Bachstraat (€ 3 ton), Citroenvlinderstraat e.o, (€ 1 mln.), huisaansluitingen (€ 4 ton).

Rioolinvesteringen Waalsprong
Dit zijn de uitbreidingsinvesteringen van de riolering in de Waalsprong. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. De investeringen hebben het karakter van een doorlopend project.
In 2017 is een aantal grote infrastructurele werken (bijv. Prins Mauritssingel, westelijke parallelroute) en landschappelijke werken (zoals Landschapszone) uitgevoerd. De werkzaamheden aan het rioolstelsel vormen hierin een belangrijk onderdeel.

Kunstgrasvelden
In 2017 is de toplaag van het veld van NEC amateurs gerenoveerd. De doelstelling van deze investering is het op peil houden van de kwaliteit van de kunstgrasvelden van onze sportverenigingen.

Keizer Karel podia
Het doel van deze investering is het in oude luister herstellen van dit monument. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen en de vergunningen aangevraagd voor fase 3 van de renovatie van de Vereeniging. Deze bestaat uit het renoveren van de achterzijde en het  vernieuwen van het backstage-gedeelte. De restantmiddelen worden vanaf 2018 besteed.

Renovatie Sporthal Meijhorst
Het doel is dat sporthal Meijhorst weer voldoet aan de hedendaagse gebruikersnormen en kwaliteitseisen om deze geschikt te houden voor school- en verenigingssport. De renovatie van deze Sporthal is in 2017 gestart. De verbouwing is in het tweede kwartaal van 2018  gereed.

Meerjarige Renovatie Zwembaden
Voor de meerjarige renovatie van alle Nijmeegse zwembaden is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 € 800.000 voor groot onderhoud en € 300.000 voor renovatie van Zwembad Dukenburg beschikbaar gesteld. Er is in 2016 en 2017 in totaliteit € 500.000 uitgegeven aan zwembad Dukenburg en € 250.000 aan groot onderhoud voor Zwembad West en het Goffertbad. De overige € 350.000 is in 2018 beschikbaar gesteld aan N.V. Sportfondsen Nijmegen voor noodzakelijk groot onderhoud aan zwembad West en het Goffertbad.

Cultuurhistorische Panden
Uw Raad heeft een bedrag  van € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor extra onderhoud in onze eigen Cultuurhistorische panden. In 2017 hebben we de restauratie van de muurschilderingen van de Valkhofkapel voorbereid en de grafkelders en de gewelven van het kerkhof aan de Dorpsstraat opgeknapt.  Het restantkrediet wordt in 2018 aan cultuurhistorische objecten besteed.

Asbestinventarisatie en sanering
Door uw Raad is een totaalbedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor asbestinventarisaties van ons gemeentelijk vastgoed en eventueel daaruit voortkomende saneringen. De per saldo negatieve bestedingen van  € -115.000 in 2017 hebben een administratieve oorzaak; bestedingen van voorgaande jaren in 2017 overgeboekt naar onder andere planexploitaties. Inhoudelijk gezien hebben we het asbestrisico van ons vastgoedbestand in 2017 verder in beeld gebracht en hebben wij saneringen en herstelwerkzaamheden uitgevoerd daar waar noodzakelijk. Het restant van € 758.000 is benodigd voor de uitvoering van de bij de inventarisaties geconstateerde probleempunten.

Kunstgras hockeyvelden
Bij de Zomernota is voor de periode 2015-2018 een totaalbedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het kunstgras hockeyvelden. Dit bedrag is in overleg met de Nijmeegse hockeyverenigingen besteed. Het restantbedrag betreft het krediet voor de jaarschijf 2018 .

Speeltoestellen de Leemkuil
In stedelijke speeltuin de Leemkuil realiseren wij een Romeins speellandschap. Het bouwtraject is in 2017 gestart. Naar verwachting is het nieuwe speellandschap voor de start van het seizoen, in April 2018, gereed.

Gemeentelijke Accommodaties
Dit jaarlijkse  krediet  van € 750.000  voor de verbetering van de veiligheid en verhuurbaarheid van onze gebouwen en aanpassingen aan onze accommodaties is ook in 2017 weer volledig besteed.
Voor wat betreft de wijkcentra zijn er aanpassingen gedaan ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid bij o.a. wijkcentrum Daalsehof, Burghardt en de Ark van Oost.
In het wijkcentrum Burghardt is bovendien een nieuwe keuken geplaatst, is de indeling bij de entree aangepast (o.a. door het verplaatsen van het beheerderskantoor) en het tegel- en schilderwerk van de verkeersruimten is verbeterd.
In het Voorzieningenhart de Biezantijn is een pilot gestart om de klimaatbeheersing te verbeteren.
Met het oog op de inzet van de beheerders in alle panden is het alarmsysteem en sleutelbeheer van de grote wijkcentra/Voorzieningenharten uniform gemaakt.
Van verschillende wijkcentra zijn de toiletten gerenoveerd (o.a. Klokketoren, dependance Klif, Heseweide  en Hatert). Voorts zijn de gevelplaten en het dak van de Jan Massinkhal vervangen.
De kleedkamers van de Spil zijn aangepast vanwege uitbreiding van de capaciteit het bewegingsonderwijs in Lent Oost.

Duurzaamheid
De maatregelen voor uitvoering betreffen o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging. Alle door deze maatregelen gerealiseerde besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de kapitaallasten van deze en nieuwe duurzaamheidsinvesteringen.
Omdat de zogeheten “quick-wins” al in de voorgaande jaren zijn gerealiseerd, wordt met de  uitvoeringsplannen voor 2017 nog niet het volledige kredietbedrag besteed. De maatregelen moeten immers rendabel zijn en de in dat kader nog resterende mogelijkheden zijn minder eenvoudig en vergen een zorgvuldige uitwerking van de businesscases.

Skaeve Huse
In het Stedelijk Kompas heeft uw Raad op 19 november 2008 besloten om in Nijmegen 15 zogenaamde Skaeve Huse te realiseren. Dit zijn woningen voor mensen die al lang dakloos zijn en waarvan gebleken is dat ze ook niet inpasbaar zijn in een gewone woning of de voorzieningen voor opvang en wonen die we in Nijmegen hebben.
Zorginstellingen en een corporatie leveren een bijdrage aan de realisatie van deze zorgwoningen.
Tot en met 2017 is er voor een bedrag van € 148.000 uitgegeven aan de voorbereidingskosten (omgevingsvergunningaanvraag, projectcoördinatie, locatiebepaling, e.d.) voor Skaeve Huse Zuid en Noord.

Bedrijfsinvesteringen
Bedrijfsinvesteringen maken het de organisatie mogelijk hun werk voor de stad te doen. De investeringen in 2017 zijn voornamelijk uitgegeven voor: digitalisering, meubilair triavium en wijkcentra, alarminstallatie de Leemkuil, inventaris de Ster en de Klif, bedrijfsauto's, afstortkluizen Accommodaties, Huisvesting. Het overgebleven budget wordt gereserveerd voor grotere investeringen in de toekomst, zoals aanpassingen in de parkeerapparatuur en het vervangen van financiële systemen.