Stadsrekening 2017
PCPortal

Balans

ACTIVA
bedragen x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

PASSIVA
bedragen x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa

Eigen Vermogen

kosten afsluiten geldleningen

15

0

algemene reserves

83.611

73.379

kosten van onderzoek en ontwikkeling

51

129

bestemmingsreserves

17.857

23.927

bijdrage aan activa in eigendom  van derden

11.745

12.091

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

-11.486

-11.318

11.811

12.220

89.982

85.988

Materiële vaste activa

Voorzieningen

in erfpacht gegeven gronden

620

620

voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's

11.297

32.031

investeringen met een economisch nut

270.443

302.356

egalisatievoorzieningen

3.301

4.550

investeringen met een economisch nut (heffing )

36.386

33.343

middelen van derden met bestedingsdoel

4.554

4.047

investeringen met een maatschappelijk nut

84.404

84.019

391.853

420.337

19.152

40.628

Financiële vaste activa

Langlopende schulden

kapitaalverstrekkingen aan:

obligatieleningen

40.000

20.000

Deelnemingen

1.706

5.770

onderhandse leningen van:

leningen aan:

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

9.160

35.302

woningbouwcorporaties

27.376

29.971

binnenlandse banken en overige financiële  instellingen  

562.127

536.302

deelnemingen

4.545

5.242

binnenlandse bedrijven

11.000

21.000

overige langlopende leningen

35.056

39.760

openbare lichamen

65.000

85.000

overige uitzettingen looptijd > 1 jaar (beleggingen)

14.201

13.660

waarborgsommen

202

202

82.883

94.403

687.489

697.806

TOTAAL VASTE ACTIVA

486.548

526.960

TOTAAL VASTE PASSIVA

796.622

824.422

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

grond- en hulpstoffen

55

46

Grondexploitaties

363.309

340.199

voorraad gereed product en handelsgoederen

9.852

145

373.216

340.390

Kortlopende vorderingen

Kortlopende schulden

vorderingen op openbare lichamen

34.854

26.337

overige kasgeldleningen

105.000

105.000

rekening-courant derden

12.500

22.780

bank- en kassaldi

8

187

overige vorderingen

35.035

79.872

overige schulden

14.043

19.107

82.389

98.989

119.051

124.294

Liquide middelen

kassaldi

112

107

banksaldi

1.344

4.357

1.456

4.464

Overlopende activa

Overlopende passiva

verplichtingen

26.120

27.982

voorschotbedragen overheidslichamen:

voorschotbedragen overheidslichamen:

Europese overheid

0

739

Europese overheid

619

462

Rijk

52

5

Rijk

414

6.485

Nederlandse overheid

669

1.345

Nederlandse overheid

1.960

1.195

overige nog te ontvangen bedragen

10.189

13.124

overige vooruit ontvangen bedragen

9.732

1.175

10.909

15.213

38.845

37.299

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

467.970

459.056

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

157.896

161.593

TOTAAL ACTIVA

954.518

986.015

TOTAAL PASSIVA

954.518

986.015

Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidstellingen 665.122( bedrag x € 1.000 )