Stadsrekening 2017
PCPortal

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Bedragen x €1

M.Heffels

A. van Hout

Y.A. van Delft

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Griffier

Duur dienstverband in 2017

1/1 - 31/12

1/1– 31/12

22/8 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE)

1,0

1,0

1,0

Gewezen  topfunctionaris?

Nee

Nee

Nee

(fictieve)  dienstbetrekking?

Ja

Ja

Nee

Individueel WNT-maximum

€ 181.000

€ 181.000

€ 69.520

Bezoldiging

Beloning incl belastbare onkostenvergoeding

€ 94.537

€ 123.900

€ 59.250

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.983

€ 16.926

-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2017

€ 109.520

€ 140.826

€ 59.250

Motivering indien overschrijding:

n.v.t

 n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde dienstvervulling in 2016

1/3-31/12

15/5 – 31/12

n.v.t.

Omvang dienstverband in 2016 in FTE

1,0

1,0

Beloning incl. belastbare onkostenvergoeding

€ 91.693

€ 65.986

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 11.967

€ 9.316

Totaal bezoldiging 2016

€ 103.660

€ 75.302

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Nijmegen van toepassing zijnde regelgeving: de Wet Normering Topinkomens.

In het kader van de Wet Normering Topinkomens die in werking is getreden per 1 januari 2013, zijn wij verplicht om gegevens van aangewezen topfunctionarissen, i.c. de gemeentesecretaris en de griffier te vermelden, ook wanneer zij beneden de norm worden betaald. In Nijmegen blijven deze functionarissen onder de norm en worden dus enkel en alleen op grond van wettelijke voorschriften vermeld. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Gemeente Nijmegen is € 181.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Mevrouw Y van Delft is vanaf 22 augustus 2017 werkzaam als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking.