Stadsrekening 2017
PCPortal

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000,-

Programma

Reserve

 2017 

Structurele stortingen 2017

Bespaarde rente reserves

Bestuur en Middelen

Saldireserve

2.443

Behoedzame omgang financieringsresultaat

Bestuur en Middelen

Saldireserve

1.282

Voordelen 2017 ev naar saldireserve (SB'16)

Bestuur en Middelen

Saldireserve

3.600

Verlaging structurele storting saldireserve

Bestuur en Middelen

Saldireserve

-1.800

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en Accommodaties

Duurzaamheid

524

Totaal structurele stortingen 

6.049

Structurele onttrekkingen 2017

Exploitatie Keizer Karel Garage

Bestuur en Middelen

Saldireserve

316

Exploitatiesaldo 2017

Bestuur en Middelen

Saldireserve

126

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en Accommodaties

Duurzaamheid

497

Onderwijshuisvesting

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

44

Egalisatie kapitaallasten

diverse programmas

Afschrijvingen

59

Totaal structurele onttrekkingen

1042

Totaal structurele mutaties reserves

5.007