Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Cultuurhistorie

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

61143

Archeologisch beleid en onderzoek

540

526

14

61144

Verleden Verbeeld

639

722

-82

61145

Bescherming en Instandhouding

369

376

-8

61272

Restauratie Monumenten

75

134

-59

E000017

Externe opdrachten A&M

10

-10

E000187

Externe opdrachten Archeologie

134

140

-6

Totaal lasten product

1.757

1.909

-152

Financiële baten per product

61144

Verleden Verbeeld

-61

61

61272

Restauratie Monumenten

-68

-75

8

61387

Mut.res. Cultuurhistorie

-50

-50

0

E000017

Externe opdrachten A&M

-10

10

E000187

Externe opdrachten Archeologie

-341

-82

-258

Totaal baten product

-458

-279

-179

Totaal product

1.299

1.630

-331

 N

V=voordeel; N=nadeel

Binnen het product Cultuurhistorie is het grootste tekort zichtbaar, namelijk van € 0,3 miljoen. Dit is met name toe te schrijven aan de externe projecten voor archeologie. Er is een positief resultaat van € 200.000 begroot voor deze projecten (projecten met externe opdrachtgevers), dit is niet haalbaar gebleken, omdat het aantal grote externe projecten drastisch is afgenomen. Bij de nota Slotwijzigingen hebben we dit gemeld en aangegeven dit we dit tekort proberen op te vangen binnen het programma. Dit is gedeeltelijk gelukt. Het totale tekort van het programma komt uit op € 0,1 miljoen. We onderzoeken of het gaat om een structureel of incidenteel tekort gaat.