Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Burgerzaken

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60021

Burgerlijke stand

636

637

-1

60022

BRP

768

808

-40

60023

Reisdocumenten

1.874

1.919

-45

60024

Rijbewijzen

549

533

16

60026

Naturalisatie

148

154

-6

60028

VOG

204

192

12

60029

Verkiezingen/referenda

419

403

15

61266

RNI-loket

409

404

5

Totaal lasten product

5.006

5.050

-44

Financiële baten per product

60021

Burgerlijke stand

-308

-319

11

60022

BRP

-219

-258

39

60023

Reisdocumenten

-2.260

-2.324

64

60024

Rijbewijzen

-839

-805

-35

60026

Naturalisatie

-133

-156

24

60028

VOG

-183

-150

-33

61266

RNI-loket

-400

-424

24

Totaal baten product

-4.341

-4.436

95

Totaal product

664

614

50

 V

V=voordeel; N=nadeel

Lasten:
60022 BRP:
De hogere uitgaven worden vnl. veroorzaakt door extra adresonderzoeken waarvoor een extern bedrijf (Legitiem) is ingeschakeld. Hier tegenover staat de extra bijdrage die we van het rijk ontvangen hebben voor deze extra onderzoeken (in het kader van de Landelijke Aanpak Adresonderzoeken).

60023 Reisdocumenten:
Door hogere aantallen verstrekte reisdocumenten is er voor  N € 38.000 een hogere afdracht van de rijksleges. Daarnaast is er een budgetoverschrijding  van N € 7.000.

60024 Rijbewijzen:
Lagere aantallen verstrekte rijbewijzen veroorzaken voor  V € 11.000 een lagere afdracht van de rijksleges . Daarnaast is V € 17.000 van het budget niet uitgegeven ter compensatie van de hogere lasten bij reisdocumenten.

60026 Naturalisaties:
Door hogere aantallen naturalisaties is er voor N € 12.000 een hogere afdracht van de rijksleges.

60028 VOG:
Lagere aantallen verstrekte VOG's leiden tot een lagere afdracht van de rijksleges van  € 12.000.

60029 Verkiezingen:
Van het verkiezingsbudget is een bedrag van € 15.000 niet uitgegeven.

61266 RNI-loket:
Van het beschikbare budget voor de RNI  is € 5.000 niet uitgegeven.

Baten:
Algemeen:
De gemeentelijke legesopbrengsten wijken per saldo minimaal af: € 8.000 lager dan begroot. Waarbij de huwelijksleges, naturalisaties en reisdocumenten hogere opbrengsten hebben, en de rijbewijzen, VOG's en uittreksels BRP lagere legesopbrengsten hebben.

60021 Burgerlijke Stand:
Hogere legesopbrengsten van € 11.000 door een hoger aantal huwelijken en door hogere aantallen uittreksel Burgerlijke stand.

6002 BRP:
De hogere inkomsten worden vnl. veroorzaakt door een hogere bijdrage in het kader van de Landelijke Aanpak Adresonderzoeken doordat we 800 adressen onderzocht hebben i.p.v. de geraamde 400.

60023 Reisdocumenten:
Hogere aantallen verstrekte reisdocumenten veroorzaken € 28.000 hogere gemeenteleges opbrengsten en € 36.000 hogere rijkslegesopbrengsten. Deze laatste worden doorgestort naar het Rijk.

60024 Rijbewijzen:
Lagere aantallen verstrekte rijbewijzen veroorzaken € 36.000 lagere gemeenteleges opbrengsten en € 12.000 lagere rijkslegesopbrengsten. De laatste zijn ook minder doorgestort naar het Rijk.

60026 Naturalisaties:
Hogere aantallen naturalisaties veroorzaken voor € 10.000 hogere gemeenteleges opbrengsten en € 14.000 hogere rijkslegesopbrengsten. Deze laatste worden door gestort naar het Rijk.

60028 VOG:
Doordat VOG's ook via internet aangevraagd kunnen worden nemen de  jaarlijks aanvragen bij de gemeente steeds verder af. Hierdoor lopen we €19.000 mis aan gemeenteleges. Ook de rijksleges zijn € 14.000 lager maar daar staat ook een lagere afdracht tegenover.

61266 RNI-loket:
Het  aantal RNI inschrijvingen was hoger dan verwacht. Per RNI inschrijving ontvangen wij een bijdrage.  Bij de slotwijziging werd hier al aanvullend €95.000 voor opgenomen. Dit blijkt nu nog € 24.000 hoger te zijn.