Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Dienstverlening

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

61138

Dienstverlening

1.309

1.290

20

Totaal lasten product

1.309

1.290

20

Financiële baten per product

61254

Mut. res. Dienstverl.

-266

-266

0

Totaal baten product

-266

-266

0

Totaal product

1.043

1.024

20

 V

V=voordeel; N=nadeel

Voor de realisatie van een nieuwe website werd  in 2016 budget  beschikbaar gesteld.
Doordat het geplande tijdspad niet gehaald werd, is dit middels een budgetoverheveling naar 2017 verplaatst.
Dit a-structurele budget werd niet volledig uitgegeven in 2017; er resteert € 20.000.