Stadsrekening 2017
PCPortal

We willen bereiken dat voor de burgers goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld en personeel.
Met de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. We doen dat op een zorgvuldige manier, met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten voor ons belastingbeleid.
In het kader van goed bestuur, willen we onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid waarmaken.
Via het gemeentelijk onderzoeksprogramma is gezorgd voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over de stad en effecten van beleid.
We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van de gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht. En we dragen zorg voor de afhandeling van bezwaren en klachten.
We maken het gemeentelijke beleid openbaar en lichten dat waar nodig toe. We informeren iedereen helder en tijdig.
We bevorderen verder dat onze inspanningen op het vlak van externe betrekkingen meerwaarde opleveren voor andere gemeentelijke programma's en voor maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers. We willen een grotere betrokkenheid van Europa, Rijk en Provincie bij Nijmeegse plannen en ontwikkelingen, met als resultaat inhoudelijke en financiële steun. Kennis delen, samenwerking waar dat meerwaarde oplevert.