Stadsrekening 2017
PCPortal

Organisatie ontwikkeling

Ons College staat voor de kracht van de stad en de eigen inbreng en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Vanuit onze visie brengen we het sociale en ondernemende profiel van de stad, onze groene en duurzaamheidsambities en het ‘Nijmegengevoel’ bij elkaar. Nijmegenaren krijgen de ruimte om met initiatieven te komen voor hun buurt, vereniging of ander netwerk. We zoeken synergie door een goede samenwerking met onze partners. We werken vanuit de drie thema’s: duurzaamheid, sociaal en ondernemend.

Een overheid die zich richt op haar kerntaken heeft kwalitatief hoogwaardige medewerkers nodig, die vanuit een veranderende rolverdeling de taak van regisseur in beleid en uitvoering naar behoren kunnen vervullen. We ‘bouwen en onderhouden’ de stad met behulp van onze medewerkers. Zij vormen het ‘kapitaal’ van onze organisatie.

We hebben daarom onze organisatie verder doorontwikkeld. We hebben ons daarbij gericht op samenwerken, efficiëntie en eigen verantwoordelijkheid aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel. Met onze slogan Eenheid van Beleid en het streven naar minder verkokering hebben we in 2017 de organisatieontwikkeling verder doorgezet om te komen tot een soepele en resultaatgerichte organisatie met korte lijnen. Deze aanpak zal in 2018 worden afgerond.

Om sneller te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en complexe dynamische opgaven hebben we ons nieuwe personeelsinstrument ‘Oversteek’ gemeente breed uitgerold. We spelen hiermee in op de flexibilisering van de arbeidsmarkt en vergroten hiermee de mobiliteit van onze medewerkers. Tevens is daarbij onderzoek gedaan naar een coaching netwerk om een bijdrage te leveren aan talentmanagement. Een pilot met interne coaches start in 2018.
Door de invoering van ons vitaliteitsbeleid, het trainee-programma en het Generatiepact bevorderen we de duurzame inzetbaarheid van ons personeel en de instroom van jongeren.

De veranderende omgeving en opgaven voor de organisatie vragen om een strategische personeelsplanning (SPP). Er is een eerste voorlopige analyse en ambitie op een organisatie brede SPP voor gemeente Nijmegen gemaakt.  We hebben via een cursustraject adviseurs meer kennis  laten vergaren over organisatie- en veranderkunde.

We zetten in op een diverse en inclusieve organisatie door het ondertekenen van het Charter Diversiteit en onze ambities vast te leggen in de startnotitie Diversiteit voor een sociale en slimme organisatie die goed presteert. Verder geven we uitvoering aan de banenafspraak. Met dit laatste willen we arbeid bieden aan mensen met inzet naar vermogen, zoals mensen met een functionele arbeidsbeperking.

WOZ-beschikkingen/gecombineerde belastingaanslagen

De Waarderingskamer heeft aan ons op 22 december 2016 een goedkeurende verklaring afgegeven, zodat de waarde-beschikkingen over het belastingjaar 2017 afgegeven konden worden. Wij hebben eind februari 2017 93,5% van de WOZ-beschikkingen/gecombineerde belastingaanslagen over 2017 verzonden. Op 31-12-2017 was dit 99,2%.
In het kader van de herwaardering WOZ 2017 zijn er 134.820 WOZ-beschikkingen afgegeven.  Naar aanleiding van deze beschikkingen is er tegen 2.013 WOZ beschikkingen een bezwaarschrift ingediend (exclusief ambtshalve). Procentueel uitgedrukt is er tegen 1,4% van de opgelegde beschikkingen bezwaar ingediend. Van deze bezwaren is 18% geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Wij zijn in staat geweest om 95% van de WOZ bezwaren in 2017 af te handelen.

Bestuur en ondersteuning

Wij dragen bij aan het op een kwalitatief goede wijze besturen van onze gemeente.
Ook in 2017 hebben we gezorgd voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid, met als doel een betere beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, maar ook een betere dienstverlening. Onderzoek en Statistiek heeft in het afgelopen jaar een tal van onderzoeken gedaan en daarmee alle programma’s in de stadsbegroting van actuele en relevante informatie voorzien. De Stads- en Wijkmonitor en Stadscentrummonitor zijn en blijven daarbij de eerste vindplaats voor meer (onderzoeks)informatie over de programma’s en thema’s. Deze onderzoeken stonden aan de basis van ons bestuurlijk besluitvormingsproces.


We bevorderen een algemene communicatiestrategie en voeren deze uit.
We hebben de Nijmeegse inwoners ook in 2017 tijdig en helder over de besluitvorming van ons bestuur geïnformeerd. Onze besluitvorming was open en transparant. Slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer een openbare besluitvorming de belangen van de gemeente zou schaden, hebben we op basis van de wetgeving een beperkt aantal niet openbare besluiten genomen. In het afgelopen jaar hebben we meer gebruik gemaakt van social media als een communicatie- en contactmiddel. In 2017 zijn we gestart met een wekelijkse gemeentelijke nieuwsbrief die digitaal breed in de stad wordt verspreid. Daarnaast hebben we in de tweede helft van het jaar de volledig vernieuwde gemeentelijke website in gebruik genomen. Deze website is vanuit het perspectief van de inwoners opgebouwd, waarbij vrijwel alle teksten zeer goed leesbaar en begrijpelijk zijn opgesteld.