Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 382,8

€ 31,2

€ 77,8

€ 3,1

€ 0,8

€ 0,9

€ 0,0

€ 2,2

€ 0,0

€ 1,7

€ 0,0

€ 33,1

Totaal

€ 461,5

€ 81,8

Bestuur en MiddelenBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Algemene baten en lasten30.72131.166-445
Belastingen2.3803.112-732
Bestuur & Ondersteuning9.7509.66585
Externe betrekkingen728927-200
Kaderstelling2.2212.228-7
Organisatie1.6571.6570
Overhead32.61233.053-441
Totaal lasten programma80.06981.808-1.739
Financiële baten per programma
Algemene baten en lasten-382.561-382.819259
Belastingen-76.573-77.8331.260
Bestuur & Ondersteuning-1470-147
Externe betrekkingen-609-842234
Totaal baten programma-459.889-461.4951.605
Totaal programma-379.821-379.687-134N

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

-351,8

-351,7

€ 0,2

-74,2

-74,7

€ 0,5

1,7

1,7

€ 0,0

2,2

2,2

€ 0,0

32,6

33,1

€ 0,4

Totaal

-379,8

-379,7

€ 0,1

Bij het programma  komt per saldo € 379,5 miljoen aan middelen binnen. Het grootste deel hiervan is afkomstig van het Gemeentefonds, de Integratie-uitkering sociaal domein en de Lokale Belastingen.

Het verschil ten opzichte van de begroting is een nadeel van € 0,1 miljoen (0,04%). Dit nadeel komt met name door de niet-volledige realisatie van taakstellingen (€ 0,2 miljoen nadeel), hogere uitgaven voor Bestuur & Ondersteuning  (€ 0,1 miljoen nadeel), hogere belastingopbrengsten (€ 0,5 miljoen voordeel )en kosten van de Overhead (€ 0,4 miljoen nadeel).
In onderstaande tabel is weergegeven hoe het nadelig resultaat van € 0,1 miljoen is opgebouwd.

(x 1,0 miljoen)

Voordelig

Nadelig

Algemene uitkering

0,1

Financiering

0,4

Afdelingsresultaat/Centrale Overhead

0,5

Stelposten

0,6

Belastingen

0,5

Totaal

1,0

1,1

Resultaat

0,1

De belangrijkste afwijkingen lichten we hierna toe.

Algemene uitkering (€ 0,1 miljoen voordelig)
Het voordelig resultaat van € 0,1 miljoen op de Gemeentefonds Uitkering wordt veroorzaakt door de na-ijleffecten van de definitieve vaststelling van het Rijk van de in 2015 en 2016 gehanteerde verdelingsmaatstaven.

Financiering (€ 0,4 miljoen voordelig)
Het voordelig treasury-resultaat van € 0,4 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door de lage rentestand op de kapitaalmarkt (bij kortlopende kredieten is zelfs sprake van negatieve rente) en anderzijds door een lagere toevoeging van bespaarde rente aan de saldireserve.

Afdelingsresultaat en Centrale Overhead (€ 0,5 miljoen nadelig)
De afdelingskosten 2017 sluiten met een tekort van € 0,1 miljoen. Daarnaast bedraagt het dekkingstekort van de Centrale Overhead  € 0,4 nadelig.
Het nadelig resultaat van € 0,1 miljoen op de afdelingskosten hangt enerzijds samen met verlaging van de voorziening Wethouderspensioenen met € 0,7 miljoen (als gevolg van de wettelijke aanpassing van de actuariële rente). Dit bedrag is ten gunste van het resultaat geboekt. Anderzijds hebben er bij sommige Afdelingen ook - voor in totaal € 0,8 miljoen - aan kostenoverschrijdingen plaats gevonden.
In de nota Slotwijzigingen was voor het dekkingstekort Centrale Overhead al € 0,9 miljoen meegenomen. Bij het opstellen van de Stadsrekening is gebleken, dat het dekkingstekort € 0,4 miljoen hoger is dan waar we bij de Slotwijzigingen vanuit gingen.

Stelposten (€ 0,6 nadelig)
Bij de Nota Slotwijzigingen zijn de taakstellingen van jaarschijf 2017 Strategische opgave organisatie en IKB voor respectievelijk € 0,996 miljoen en € 0,4 miljoen als verlies genomen.
Bij de jaarrekening 2017 resteert met name een stelpost van € 356.000 indexeringscorrectie die op het programma Economie en Werk had moeten worden gecorrigeerd. Tegenover het verlies op deze stelpost staat een voordeel bij het programma Economie en Werk.

Belastingen (€ 0,5 miljoen voordelig)
In 2017 bedroeg de opbrengst aan belastingen (OZB, Precariobelasting en Hondenbelasting)  € 77,8 miljoen. Dat is € 1,3 miljoen boven de raming: € 1,1 miljoen bij de OZB Woningen en € 0,2 miljoen bij de Precariobelasting.
De opbrengst bij de OZB Woningen is  € 1,1 miljoen hoger als gevolg van de toename van de WOZ objecten - met name Waalfront - in 2017 (€ 0,7 miljoen) en door het opleggen van aanslagen met betrekking tot vorige belastingenjaren (€ 0,4 miljoen).
De opbrengst OZB Niet Woningen komt in de Stadsrekening 2017 uit op de - bij de Zomernota 2017 - aangepaste raming van € 34,4 miljoen. Bij de Zomernota was de geraamde opbrengst reeds met € 3 miljoen naar beneden bijgesteld.

Het voordelig resultaat op de belastingopbrengsten ad € 1,3 miljoen komt door een stijging van de lasten met € 0,8 miljoen uit op een netto voordelig resultaat van € 0,5 miljoen.  
Het grootste deel van deze extra kosten betreft een doorstorting van € 0,6 miljoen van de hierboven genoemde extra belastingopbrengst OZB Waalfront aan de planexploitatie Waalfront.
Daarnaast laten met name de kosten voor bezwaar en beroep Niet Woningen ook overschrijding van € 0,2 miljoen zien. Het betreft hier een extra storting - op basis van een risico-analyse WOZ objecten - in de voorziening Bezwaar en beroep Heffingen.