Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Algemene baten en lasten

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60778

Financiering

17.611

17.286

325

60779

Concernposten - Ove. Concernposten

307

673

-366

60780

Concernposten - Stelposten

-489

97

-586

60783

Saldo directie DBO-Directie

156

264

-107

60932

Mut. res. PG Financiering

2.753

2.443

310

60936

Mut. res. PG Concernposten

8.850

8.932

-83

61009

Mut. res. PG Concernposten

1.320

1.320

0

61073

Bespaarde rente reserves

8

0

8

61125

Post Onvoorzien

150

150

0

61341

Vennootschapsbelasting

55

0

55

Totaal lasten product

30.721

31.166

-445

Financiële baten per product

60775

Uitkeringen gemeentefonds

-204.431

-204.566

136

60777

Opbrengst beleggingen

-1.389

-1.391

3

60778

Financiering

-22.164

-22.219

56

60779

Concernposten - Ove. Concernposten

-1.665

-1.667

2

60780

Concernposten - Stelposten

0

-10

10

60783

Saldo directie DBO-Directie

26

-26

60936

Mut. res. PG Concernposten

-251

-251

0

61009

Mut. res. PG Concernposten

-1.929

-2.325

396

61073

Bespaarde rente reserves

-2.761

-2.443

-318

61315

Integratieuitkering sociaal domein

-147.972

-147.972

0

Totaal baten product

-382.561

-382.819

259

Totaal product

-351.840

-351.654

-186

 N

V=voordeel; N=nadeel

Gemeentefonds € 0,1 miljoen voordeel

De algemene uitkering is € 0,136 miljoen hoger dan geraamd.Dit wordt voor € 87.000 veroorzaakt door de afrekening van uitkeringsjaar 2015,  € 73.000 door uitkeringsjaar 2016 en -/- € 24.000 door uitkeringsjaar 2017.
Voor uitkeringsjaar 2017 hebben wij een debiteurstelling van € 0.5 mln opgenomen voor in 2018 te ontvangen uitkeringen.