Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Inkomen

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60127

BOB

552

14

537

60128

BBZ

1.810

1.102

708

60129

IOAW

2.480

7.937

-5.457

60130

IOAZ

342

416

-74

60131

WWB

114.613

111.747

2.866

61005

Mut. res. Inkomen

1.047

-1.047

61244

BBZ-Buig

848

1.556

-709

Totaal lasten product

120.644

123.820

-3.175

Financiële baten per product

60127

BOB

-552

-37

-515

60128

BBZ

-1.792

-903

-889

60129

IOAW

-2.480

-7.582

5.102

60130

IOAZ

-342

-438

96

60131

WWB

-97.232

-95.855

-1.377

61005

Mut. res. Inkomen

-2.500

-2.500

0

61244

BBZ-Buig

-848

-1.362

514

Totaal baten product

-105.745

-108.677

2.932

Totaal product

14.899

15.142

-243

 N

V=voordeel; N=nadeel

Het product Inkomen laat een nadeel zien van € 243.000. Vanwege een positieve bijstelling van het macrobudget BUIG in 2017 is besloten om geen gebruik te maken van de intertemporele tegemoetkoming van € 1 miljoen. Deze regeling betreft een voorschot op het macrobudget vanwege de verhoogde instroom van statushouders. Dit voorschot zou dan vanaf 2018 in 8 jaar tijd moeten worden terugbetaald. Het macrobudget ligt in 2018 € 4 miljoen lager dan in 2017. Het terugbetalen van het voorschot zou het tekort in 2018 en volgende jaren nog groter maken.
Bij het vaststellen van het "Masterplan terugdringen bijstandstekort" is er budget beschikbaar gesteld voor quick-wins. Gezien in de berekening uitgegaan is van jaarbedragen en het Masterplan medio 2017 is vastgesteld, wordt er € 534.000 overgehouden op dit budget.
Daarnaast is er € 226.000 minder uitgekeerd aan loonkostensubsidies.

In de financiële cijfers is rekening gehouden met een aanvraag voor de vangnetregeling BUIG van ruim € 4,6 miljoen.