Stadsrekening 2017
PCPortal

Met de komst van De Oversteek en de S100-route zijn de doorstroming en de betrouwbaarheid van het Nijmeegse wegennet aanzienlijk verbeterd. Een goede bereikbaarheid blijft echter aandacht vragen: Voor de korte termijn zal vooral het groot onderhoud dat RWS aan de Waalbrug gaat plegen de druk op het wegennet aanmerkelijk verzwaren. Dit geldt in mindere mate, echter desalniettemin door de succesvolle aanbesteding van het onderhoud van de Waalbrug, waarbij gedurende het grootste deel van de uitvoeringsperiode 4 rijstroken beschikbaar blijven. Om de hinder te beperken wordt in de uitvoering gestreefd naar volgtijdelijkheid van de grotere projecten om de zogeheten cumulatie van hinder te beperken. De werkzaamheden an de ringstraten, Quackplein, Singels vinden om die reden zoveel mogelijk plaats voordat de grote hinder daadwerkelijk optreedt. De Weurtseweg of het grootste deel van de Weurtseweg dient beschikbaar te blijven en kan om die reden juist weer niet voor of tijdens het groot onderhoud worden gerenoveerd. Tevens zetten wij juist tegen de achtergrond van de verwachte hinder van de Waalbrug extra in op gedragsmaatregelen, gericht op verkleining van de pieken tijdens de spitsen, spitsmijden en alternatieve vervoerswijzen. Dit geschiedt veelal op basis van regionale overleggen en rijks- en provinciale middelen (Beter Benutten en Slim). Voor de langere termijn wordt voorts verwacht dat de intensiteit van het autoverkeer door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen verder groeit. Om de bereikbaarheid op voldoende peil te houden blijft het dus nodig het verkeer te managen.