Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Openbaar vervoer

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60464

Beleid openbaar vervoer

2.533

1.738

795

61238

Projecten openbaar vervoer

893

1.219

-326

Totaal lasten product

3.426

2.957

468

Financiële baten per product

60464

Beleid openbaar vervoer

-512

-522

10

61238

Projecten openbaar vervoer

-866

-617

-249

61239

Mut. Res. 1P11-1072-01

-380

-380

0

Totaal baten product

-1.758

-1.519

-238

Totaal product

1.668

1.438

230

 V

V=voordeel; N=nadeel

Toelichting:

De uitgaven en inkomsten van het product hebben een causaal verband met het product verkeer.
Ten opzichte van de begroting hebben wij per saldo € 2,1 ton aan beide producten minder uitgegeven.

Wij hebben met de gemeente Arnhem het internationale fietsevenement ’Velo-city 2017’ succesvol
georganiseerd. Voor mogelijke financiële tegenvallers was een post onvoorzien opgenomen van € 2,0 ton. Wij verwachten dat er geen afwijkingen zijn bij de definitieve subsidievaststelling zodat deze post volledig vrijvalt.

De lagere lasten en baten zijn veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van projecten met een externe financiering.