Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Verkeer

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60487

Productgroepmanagement Verkeer

172

172

0

60490

Verkeersadvisering en maatregelen

71

71

0

60491

Verkeersbeleid en beheersing

1.392

1.489

-97

61127

Mut. res. PG Verkeer

53

-53

61142

Verkeersmaatregelen

1.885

1.182

703

61235

Verkeerskundig beheer VRI’S

129

138

-9

61236

Verkeersveiligheid

60

27

33

61340

Velocity

1.512

1.689

-176

Totaal lasten product

5.220

4.820

400

Financiële baten per product

60491

Verkeersbeleid en beheersing

-80

-133

53

61142

Verkeersmaatregelen

-1.660

-834

-826

61340

Velocity

-1.201

-1.554

353

Totaal baten product

-2.941

-2.522

-419

Totaal product

2.279

2.299

-19

 N

V=voordeel; N=nadeel

Toelichting:

De uitgaven en inkomsten van het product hebben een causaal verband met het product openbaar vervoer.
Ten opzichte van de begroting hebben wij per saldo € 2,1 ton aan beide producten minder uitgegeven.

De lagere lasten en baten zijn veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van projecten met een externe financiering.