Stadsrekening 2017
PCPortal

Wij bevorderen ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen op het gebied van taal en op voorzieningenniveau.

 1. Basisonderwijs en vroeg- en voorschoolse voorzieningen
  In 2017 zijn we gestart met de uitvoering van het beleidskader Opvang & Onderwijs 0-12 jaar “Zoveel kinderen, zoveel kansen” dat eind 2016 is vastgesteld.
  De belangrijkste resultaten van 2017 in dit kader zijn de start van een pilot Rijke Ontwikkelomgeving in 3 wijken, de inzet van een buurtsportcoach Bewegend Leren bij basisschool Het Octaaf, de verkiezing van de sportiefste basisschool van Nijmegen en Nederland, een nieuwe website Schoolwijzer dat voldoet aan de zwaardere privacy-eisen, gewijzigde voorrangsregels primair onderwijs voor het geval meer kinderen worden aangemeld voor een school dan dat er plekken zijn, een nieuwe stelselwijziging én de convenanten onderwijs en jeugdhulp waaronder specifiek aandacht voor dyslexiezorg.
 2. Voortgezet onderwijs
  In het kader van de onderzoeksopdracht Onderwijs en Jeugd is met de VO-besturen overeengekomen dat zij minder subsidie ontvangen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen hebben  zelf middelen ingezet om functiebehoud van het onderwijsachterstandenbeleid te realiseren. Wij handhaven de ondersteuning voor de internationale schakelklas voor het VO.
 3. Leerlingenvervoer
  Het leerlingenvervoer wordt samen met de gemeenten Beuningen en Wijchen uitgevoerd. We streven ernaar dat 95% van de ouders het leerlingenvervoer een ruime voldoende (7,5) geeft.
  Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn na een aanbestedingsprocedure nieuwe contracten gesloten met vervoerders. Deze contracten handhaven we tot en met  het schooljaar 2019 - 2020. Na afloop van deze contracten is het de bedoeling dat het leerlingenvervoer aansluit bij het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen.
 4. Voorlichting seksuele en genderdiversiteit
  Het project SchoolsOUT van de GGD met voorlichting over en bevordering van sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit is ook in 2017 voortgezet. In de nationale onderwijs week (begin oktober) hebben alle schoolbesturen (PO, VO en MBO) samen met de GGD Gz, COC Nijmegen en Dito het convenant ondertekend, waarin zij toezeggen de samenwerking weer voor 5 jaar te verlengen inclusief de ambitie dat in 2021 alle scholen aandacht besteden aan dit onderwerp.
 5. Volwasseneneducatie.

Om je zaken in Nederland voor elkaar te krijgen, wordt van mensen een bepaald taalniveau verwacht. Gecombineerd met de verdergaande digitalisering van dienstverlening komen mensen zonder deze vaardigheden in de knel. Het indienen van een uitkeringsaanvraag, regelen van bankzaken, brieven van overheidsinstanties, inloggen op websites, het behalen van certificaten voor je werk, ze lijken eenvoudig, maar zijn ontzettend lastig wanneer je laaggeletterd, de Nederlandse taal onvoldoende machtig, of niet digitaal vaardig bent. Met de inzet van middelen ten behoeve van volwasseneneducatie, willen we conform de wettelijke taak onze inwoners de kans bieden deze vaardigheden te vergroten.
Tot 2015 waren we volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs verplicht de rijksmiddelen die we voor dit doel ontvangen in te zetten bij ROC Nijmegen. Door een wetswijziging is deze verplichting vervallen. Om die reden is in 2017 een contract gesloten met het ROC om educatietrajecten vanaf 2018 te verzorgen. Dit contract met alle bijhorende afspraken vloeit voort uit een Europese aanbestedingsprocedure.
Al enkele jaren is er extra aandacht voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Daartoe hebben we in 2014 een regionaal bondgenootschap laaggeletterdheid opgezet. Deze activiteiten zetten we onverminderd voort. Het afgelopen jaar is met de bondgenoten gekeken hoe dit bondgenootschap de komende jaren verder gaat en met elkaar samenwerkt.

 1. Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg
  Op 1 augustus 2014 is de wetgeving Passend Onderwijs in werking getreden en met ingang van 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg en Awbz bij de gemeente. Met de invoering van passend onderwijs hebben de schoolbesturen de zorgplicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden, zoveel mogelijk dichtbij huis en in het reguliere onderwijs. Wij voelen ons met de scholen verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van leerlingen op en rondom de scholen. In het kader van de invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg is samen met de 14 gemeenten uit de regio en met de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld.
  In het kader van de ontwikkelagenda zijn onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de transities voor het onderwijs en speciaal onderwijs in het bijzonder. In de monitor Passend Onderwijs van het Nederlands Jeugd Instituut volgen wij de ervaringen van Passend Onderwijs en Jeugd in vergelijking met andere steden en regio’s. Op basis van de signalen uit het onderzoek zijn maatregelen genomen om de samenwerking met de sociale wijkteams te verbeteren en toeleiding naar de jeugdhulp te verbeteren.