Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60594

Bestr. voortijdig schoolverlaten

3.643

3.619

25

Totaal lasten product

3.643

3.619

25

Financiële baten per product

60594

Bestr. voortijdig schoolverlaten

-2.108

-2.091

-18

Totaal baten product

-2.108

-2.091

-18

Totaal product

1.535

1.528

7

 V

V=voordeel; N=nadeel

Er zijn voor het product Bestrijden voortijdig schoolverlaten geen relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting.