Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Integraal beheer openbare ruimte

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60411

Aanleg en onderhoud groen

77

77

0

60413

Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed

29

33

-4

60416

Openbaar groen StadService

431

391

40

60417

Onderhoud groen

3.124

3.032

93

60420

Openbaar groen Begrazing

0

0

0

60424

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

687

738

-51

60429

Beleidsadv. civieltechnische werken

15

15

0

60433

Wijkservice

2.149

2.165

-16

60517

Plantoetsing

48

64

-16

60867

Onderhoud Bomen

1.140

1.143

-2

60868

Groen projecten

487

323

164

60986

IBOR-beleid

365

366

0

60994

IBOR opdrachten

4

-4

61033

UPOR Stadsbeheer

1.376

1.700

-324

61034

IBOR opdrachten

60

-60

61035

Gedifferentieerd Beheer

747

628

119

61106

IBOR Regie

0

0

0

61134

IBOR Wijkbeheer

0

0

0

61263

IBOR Hoofd Stadsbeheer

112

102

10

61271

Groenplan Dukenburg

219

143

76

61355

IBOR opdrachten

64

24

40

61384

IBOR Opdrachten

22

17

5

61386

Integraal beheer centrum parken

121

55

66

E000220

SB Part.opdr. Coord. evenementen

50

17

33

Totaal lasten product

11.263

11.095

168

Financiële baten per product

60417

Onderhoud groen

0

-55

55

60424

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

-18

18

60517

Plantoetsing

-46

46

60867

Onderhoud Bomen

-1

1

61033

UPOR Stadsbeheer

-154

154

61035

Gedifferentieerd Beheer

-7

-11

4

61355

IBOR opdrachten

-16

16

61386

Integraal beheer centrum parken

-72

72

E000220

SB Part.opdr. Coord. evenementen

-50

-17

-33

Totaal baten product

-57

-391

333

Totaal product

11.206

10.705

501

 V

V=voordeel; N=nadeel

Bij dit product zien we een afwijking bij de lasten en de baten. Deze verschillen hebben vooral betrekking op projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met producten (Integraal beheer openbare ruimte en Onderhoud wegen en kunstwerken) en met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord in het ene product en verrekend met andere producten en programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten in de begroting zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.