Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Integraal Waterbeheer

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60856

Rioolaansluitingen

73

69

4

61032

5.2.6 Meldingen / klachten

246

2

244

61173

5.2.3 Onderhoud

1.809

1.251

558

61174

Vernieuwen

-52

133

-185

61175

Onderzoek en monitoren

237

199

38

61176

Beleid en planvorming

452

882

-430

61177

5.2.11 Voorlichting en communicatie

177

123

54

61178

Gegevensbeheer

355

150

205

61179

5.2.12 Overige toerekeningen

4.106

4.025

82

61180

GRP: Investeringslasten

7.668

8.544

-876

61275

Waalsprong: investeringslasten

465

465

0

61350

Kwijtschelding rioolheffing

4

-4

Totaal lasten product

15.536

15.847

-311

Financiële baten per product

60769

Opbrengst Rioolheffing woningen

-12.705

-12.835

130

60856

Rioolaansluitingen

-73

-53

-21

60946

Opbrengst rioolheffing niet-woning

-2.280

-2.429

149

61175

Onderzoek en monitoren

-36

36

61180

GRP: Investeringslasten

-734

-734

0

Totaal baten product

-15.793

-16.087

295

Totaal product

-257

-240

-17

 N

V=voordeel; N=nadeel

De financiën van het Integraal Waterbeheer vormen een gesloten systeem.
Dit houdt in dat de opbrengst van de rioolheffing uitsluitend besteed mag worden aan uitvoering van de gemeentelijke watertaken. We streven naar vrijwel 100% kostendekkendheid van de rioolheffing.
Wat er in enig jaar meer of minder wordt besteed dan begroot, wordt met in acht neming van de geldende regels, verrekend met de Voorziening GRP. Een uitzondering hierop vormen de lasten en baten van het eenmalig Rioolaansluitingsrecht voor de realisatie van nieuwe aansluitingen op openbare riolering.
Hierop is in 2017 een voordeel behaald van € 17.000.