Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Inzameling huishoudelijke afval

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60340

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

85

6

79

60344

Bezwaar en beroep Afvalstoffenheff

0

17

-17

60345

Aanslagen Afvalstoffenheffing

44

28

15

60407

Inzameling afval

621

985

-364

60529

Uitvoering afval

73

200

-127

60762

Aanslagen Reinigingsrecht

23

4

20

61019

DAR Inzameling afval KB

30

30

0

61325

DAR DVO afval

10.291

10.541

-250

Totaal lasten product

11.167

11.810

-644

Financiële baten per product

60342

Opbrengst afvalstoffenheffing

0

-98

98

60407

Inzameling afval

-2.973

-3.180

208

60765

Opbrengst aanslagen Reinigingsrecht

-697

-593

-105

61325

DAR DVO afval

-2.072

-2.013

-59

Totaal baten product

-5.743

-5.884

142

Totaal product

5.424

5.926

-502

 N

V=voordeel; N=nadeel

Op posten die een relatie hebben met Afvalinzameling is per saldo een nadeel van € 4 ton te zien.
Het voordeel op de baten Opbrengst afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door de ontvangsten voor gebruik van de ondergrondse afvalcontainers.
Het tekort wordt met name verklaard door de extra projecten zoals Fenikshof, Stuf-afval, Gum Buddy, afvalcoaches, perscontainers.
Bedrijven die geen contract hebben afgesloten met een afval-inzamelaar zijn verplicht om de gemeente reinigingsrecht te betalen. In 2017 hebben we minder opbrengsten hiervoor ontvangen.