Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Onderhoud wegen en kunstwerken

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60441

Openbare verlichting

1.615

1.577

38

60444

DRIS en VOP

26

5

21

60445

Verkeersvoorziening

759

677

82

60446

VRI

987

1.088

-101

60447

Verkoop en beheer openbare weg

169

411

-242

60448

Kunstwerken

538

327

211

60450

Vergunning gebruik openb. weg

8

6

1

60451

Wegen KwaliteitsBeheer

261

248

14

60453

Wegen

679

629

50

60454

Wegen SD 02 (Zuid)

18

18

0

61031

Wegenonderhoud Regie

1.239

1.392

-153

61107

Kunstwerken KB

417

358

59

61139

Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

127

138

-12

61141

Mut. res. PG7-9320-08

29

29

0

61232

Ondergrondse ordening

482

1.046

-564

61258

Markt-en evenementenkasten

256

251

5

61259

Kunstwerken Regie

564

960

-396

61273

Onderhoud brandkranen

133

148

-15

61284

Walstroom

138

79

59

61285

Beheer stroom- en wateraansluiting

160

190

-31

61320

Reclamegelden

5

-5

61328

Electra-en waterverbruik SB

1.191

915

276

Totaal lasten product

9.796

10.498

-702

Financiële baten per product

60441

Openbare verlichting

-34

0

-34

60445

Verkeersvoorziening

-1

1

60446

VRI

-132

132

60447

Verkoop en beheer openbare weg

-153

-172

19

60450

Vergunning gebruik openb. weg

-59

-72

12

60453

Wegen

-5

5

61139

Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

-101

-48

-53

61141

Mut. res. PG7-9320-08

-29

-9

-20

61232

Ondergrondse ordening

-562

-1.126

564

61258

Markt-en evenementenkasten

-169

-220

51

61259

Kunstwerken Regie

-15

15

61284

Walstroom

-58

-45

-12

61285

Beheer stroom- en wateraansluiting

-3

3

61320

Reclamegelden

-391

-367

-24

61328

Electra-en waterverbruik SB

-122

-247

125

Totaal baten product

-1.678

-2.460

781

Totaal product

8.118

8.039

79

 V

V=voordeel; N=nadeel

We zien een afwijking bij lasten en baten. Per saldo zit er een klein voordeel op dit product.
De grootste afwijking op zowel lasten- als batenniveau zien we op het onderdeel Ondergrondse Ordening: zowel de lasten als de baten zijn overschreden met € 0,6 mln. De kosten voor verrichte werkzaamheden in de grond worden verhaald waardoor dit onderdeel budgettair neutraal wordt afgewikkeld.
Verder zien we verschillen die betrekking hebben op projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met producten (Integraal beheer openbare ruimte en Onderhoud wegen en kunstwerken) en met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord in het ene product en verrekend met andere producten en programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten in de begroting zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.