Stadsrekening 2017
PCPortal

Terugblik voornemens Stadsbegroting 2017

In 2017 zijn  we  aan de slag gegaan met de volgende items:

 • Uitwerken van een toekomstvisie voor onze vastgoedportefeuille en de wijk- en buitensportaccommodaties.
  Dit heeft al geleid tot enkele concrete vastgoedmutaties en mondt uiteindelijk in 2018 uit in een vastgoedportefeuilleplan.
 • Via ontmoeten in onze wijkaccommodaties een instrument  bieden voor de versterking van de sociale cohesie in de wijk. Door het versterken van maatschappelijke functies in onze accommodaties en het leggen contacten met wijkbewoners wordt deze ontmoeting steeds meer gestimuleerd.
 • Het maatschappelijk vastgoed in Nijmegen ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities. Dat kan door ruimte te bieden aan doelgroepen van alle programma’s. We noemen in dit kader de planvorming rond de kunstenaarsateliers in de Villanovastraat, het inzetten van het belastingkantoor  voor asielzoekers en de invulling van Groenewoudseweg 322 (oude Doornroosje).
 • Doorgaan met de lopende investeringsprojecten zoals Asbestinventarisaties en -sanering, Toegankelijkheid en Duurzaamheid.
  Dit zijn langjarige trajecten, die steeds meer vruchten beginnen af te werpen.
 • Een onderzoek starten naar de klimaatbeheersing en toegankelijkheid  van onze gebouwen.
  Dit doen we aan de hand van een pilot klimaatbeheersing in de Biezantijn. Als dit een succes blijkt wordt dit verder in onze accommodaties uitgerold.
 • Een professionaliseringstraject op de inzet van onze vrijwilligers.
  Dit traject is in 2017 ter hand genomen.
 • Een project voor  zelfbeheer starten in wijkaccommodatie(Wijkatelier Lindenholt (Zellersacker))
  Dit project zal in 2018 worden voortgezet. Na intensieve besprekingen met de Stichting Wijkatelier is ervoor gekozen dat de Gemeente verantwoordelijk blijft voor verhuur en eigenaarsopgaven, maar dat de wijkbewoners invulling geven aan ontmoetingsactiviteiten in de gemeenschappelijke ruimte.

Vasim/CP Kelco 

Nu de woningbouwontwikkelingen in het Waalfrontgebied (ten zuiden van de Waal) gestaag vorderen zijn er ook grote stappen gezet bij het ontwikkelen van het Cultureel (NYMA-)Kwartier, pal ten westen van de Stadsbrug. Belangrijke elementen daarbij zijn de tijdelijke vestiging van de skatehal Waalhalla en het overige deel van het voormalige CP Kelco-perceel en de Cultuurspinnerij in het voormalige VASIM-pand. Om het gebied duurzaam volgens de in het bestemmingsplan vastgelegde uitgangspunten te ontwikkelen is gekozen voor een proces waarin de verschillende stakeholders een rol krijgen. In september 2017 is de gebiedsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is gekozen voor behoud van de industriële sfeer van het gebied en herinrichting van de openbare ruimte. Het gebied wordt organisch ontwikkeld door het Ontwikkelteam NYMA met daarin een kwartiermaker die in opdracht van de gemeente samen met ondernemerscoöperatie NYMA en de gemeente start met onder andere het opstellen van selectiecriteria voor toetreding en de programmering van tijdelijke initiatieven.
De 500.000 euro die opgenomen is voor de gezamenlijke huisvesting van Cultuurspinnerij en destijds het Vrijheidsmuseum wordt ingezet om een deel van de kosten voor de renovatie van de Vasim te dekken.

Besiendershuis

Ons College heeft besloten om voor vier jaar bij te dragen aan het project ‘Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen’. Dit heeft als gevolg dat het het Besiendershuis voor de jaren 2016-2019 behouden blijft met een culturele functie.
In 2017 is het Besiendershuis ingezet om meer ruimte te bieden aan de ontwikkeling van de creatieve stad Nijmegen.

Mariënburgkapel

Vanaf 2015 heeft ons College  een structurele ondersteuning beschikbaar gesteld voor het voortbestaan van het Huis van de Nijmeegse geschiedenis. Het Huis heeft in 2017 gebruik gemaakt van de Mariënburgkapel.

De Vereeniging

In 2017 zijn de nodige voorbereidingen getroffen  en de benodigde vergunningen aangevraagd voor fase 3 van de renovatie . Deze bestaat uit het renoveren van de achterzijde en het  vernieuwen van het backstage-gedeelte.

Zelfbeheer accommodaties

We hebben het zelfbeheer van zwembad Dukenburg vorm kunnen geven en de mogelijkheden bij  wijkatelier Lindenholt onderzocht.

Upgrading wijkaccommodaties

De toegankelijkheid van o.a. wijkcentrum Daalsehof, Burghardt en de Ark van Oost is verbeterd.
Wijkcentrum Burghard is bovendien verbeterd door het plaatsen van een nieuwe keuken en door het aanpassen van de indeling. Verder is de klimaatbeheersing in het de Biezantijn verbeterd. Met het oog op de inzet van de beheerders in alle panden is het alarmsysteem en sleutelbeheer van de grote wijkaccommodaties uniform gemaakt. Verder zijn in verschillende wijkcentra de toiletten gerenoveerd (o.a. Klokketoren, dependance Klif, Heseweide  en Hatert).

Romeins Speellandschap

In 2017 is de bouw gestart van het Romeins Speellandschap in de Leemkuil. Dit zal een mooie impuls geven aan de aantrekkingskracht van deze stedelijke speeltuin. Vóór het nieuwe speeltuinseizoen 2018 zal de feestelijke opening plaatsvinden.  Het Speellandschap is mede door de inzet van Stichting Speeltuinbende volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Koopoptie NEC opstalrecht Goffertstadion

NEC heeft tot 31 december 2019  een koopoptie, zodat zij een derde partij als koper voor het Goffertstadion kan zoeken die tegelijkertijd de belangen van NEC waarborgt. Deze koopoptie wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie bekijkt of de deal “staatssteunproof” is. Na voordracht van de partij heeft de gemeente de gelegenheid om de gegevens van de partij die wil kopen te screenen.

Nijmegen op weg naar een echte "beweegstad".

Het gaat daarbij niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van bewegen. Op dit gebied zijn er een groot aantal initiatieven ondernomen, waaronder de doorontwikkeling van de plannen voor het groene lint en de verbetering van bestaande en realisering van nieuwe sportaccommodaties.

Investeren in Sport
Met de Nota Buitensportaccommodatiebeleid, door de Raad eind 2017 vastgesteld,  geven wij een impuls aan de sport in Nijmegen. Het is voor het eerst dat wij de Nijmeegse buitensport systematisch geanalyseerd hebben en op grond daarvan beleidskaders aanbevelen, waarbinnen wij de komende jaren gaan werken op onze sportparken. Een heldere en breed gedragen probleemanalyse van de buitensportaccommodaties en het gebruik daarvan door de verenigingen is een belangrijke basis voor strategische keuzes en een plan van aanpak voor korte, middellange en lange termijn. Wij investeren concreet een kleine 3 miljoen euro in buitensportaccommodaties, zodat we sport in Nijmegen een kwaliteitsimpuls geven.

Samen Nijmegen in beweging krijgen en houden
Wij maken sporten en bewegen voor al onze inwoners mogelijk en motiveren hen te gaan bewegen en te sporten. Dit doen wij op vele verschillende manieren, bijv. door de inzet van buurtsportcoaches, ondersteuning van sportverenigingen en de beweging en Groen, Gezond en in Beweging. In het project ‘Bewegen, spelen & ontmoeten in de wijk’ werken we samen met Gezondheid, Onderwijs, Wijken en Openbare Ruimte om verschillende praktische zaken te stimuleren, zoals onder andere bewegend leren, openbare en groene speelpleinen, beweegroutes, KWIEKroutes,  ommetjes en ‘veldje verbindt’.

Rushhour

In 2016 hebben we met de Giro een sportevenement van wereldniveau in onze stad gehad. Met de Giro is een intensieve samenwerking opgestart met de provincie en andere Gelderse steden. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2017  een mooie erfenis van de Giro hebben kunnen neerzetten: Rush Hour. Dit is een afvalrace van 60 minuten waar de Nederlandse top aan heeft deelgenomen. Hiermee heeft in 2017 een vernieuwend wielerevenement in onze binnenstad plaatsgevonden.

Professionalisering van de vrijwilligers in onze accommodaties:

Dit project is succesvol opgepakt en afgerond. Alle vrijwilligers van VSA  hebben een contract getekend.

Verbeteren grote sportaccommodaties

De gevelplaten en het dak van de Jan Massinkhal zijn in 2017 aangepast en de renovatie van sporthal Meijhorst is gestart. Deze revitalisering leidt tot een kwaliteitsimpuls voor deze hal.