Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 11,3

€ 12,1

€ 0,4

€ 5,2

€ 6,5

€ 15,4

€ 5,5

€ 14,5

Totaal

€ 23,6

€ 47,2

Sport en AccommodatiesBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Maatschappelijk vastgoed12.86612.096770
Sport5.2635.160103
Sportaccommodaties15.20015.401-201
Wijkaccommodaties14.36714.524-157
Totaal lasten programma47.69647.181515
Financiële baten per programma
Maatschappelijk vastgoed-14.386-11.258-3.127
Sport-345-39348
Sportaccommodaties-6.098-6.450352
Wijkaccommodaties-5.681-5.544-137
Totaal baten programma-26.509-23.646-2.864
Totaal programma21.18723.535-2.349N

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

8,7

9,0

€ 0,3

9,1

9,0

€ 0,2

4,9

4,8

€ 0,2

Totaal

21,2

23,5

€ 2,3

Aan het programma Sport en Accommodaties geven we per saldo € 23,5 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar onze sport- en wijkaccommodaties om sporten en ontmoeten voor onze burgers te stimuleren.

Ten opzichte van de begroting is er sprake van een nadelig resultaat van per saldo € 2,3 miljoen.

Voor Maatschappelijk Vastgoed is in 2017 € 2,4 miljoen minder ontvangen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van de verkoopopbrengst van € 2,4 miljoen van de Ubbergseveldweg 70 (voormalige schoolgebouw) naar 2018. Door vertraging in archeologische onderzoekwerkzaamheden is de oorspronkelijke geplande transactiedatum van 1 november niet gehaald en wordt de verkoopopbrengst ten gunste van het boekjaar 2018 geboekt.
Voor Sport is een a-structureel voordelig exploitatieresultaat ontstaan van € 0,152 miljoen. Enerzijds verklaarbaar door de ontvangst van iets meer baten dan bij de slotwijziging  voorzien (€ 36.000) en anderzijds doordat er per saldo minder subsidie is verstrekt dan bij de begroting is aangenomen (€ 126.000 op een totaal van € 2,4 miljoen).
Voor Sportaccommodaties is een a-structureel voordelig exploitatieresultaat ontstaan van € 0,15 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het vrijvallen van de onderhoudsvoorziening van het Triavium. De uitgaven voor onderhoud zijn nu jaarlijks ongeveer gelijk waardoor de onderhoudsvoorziening niet langer noodzakelijk is om schommelingen tussen de jaarschijven op te kunnen vangen.
Voor Wijkaccommodaties is een a-structureel nadelig exploitatieresultaat ontstaan van € 0,3 miljoen. Dit is voor het merendeel toe te schrijven aan hogere uitgaven voor energie en schoonmaak en door gemaakte kosten voor niet voorziene vervanging en reparatie van diverse roerende zaken in de wijkaccommodaties.