Stadsrekening 2017
PCPortal

In Nijmegen hebben we de beschikking over 23 wijkaccommodaties. Uitgangspunt is een goede spreiding van accommodaties over de stad. Elke wijk heeft zijn eigen karakter en trekt mensen die er graag willen wonen. We koesteren en benadrukken die diversiteit in de wijkaccommodaties.

De wijkaccommodaties in Nijmegen hebben in de eerste plaats een rol in het scheppen van ruimte voor ontmoeting. Hun ligging in de verschillende wijken maakt dat ze een voor de hand liggend trefpunt zijn in de wijk daar waar ontmoeting in andere verbanden misschien minder frequent is of niet voor de voor hand ligt. In de tweede plaats vormden en vormen zij een belangrijke ankerplaats voor maatschappelijke instellingen en bewoners van Nijmegen rondom de decentralisaties van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen naar de Gemeente Nijmegen.

We vinden zowel de Sociale Wijkteams (SWT’s) als de Stedelijke Informatiepunten (STIP’s) in een aantal van onze accommodaties. Waar dat kan, passen we de huisvesting van de SWT’s en STIP’s aan op de specifieke activiteiten; de privacy van de bezoekers aan beide instellingen is daarbij het uitgangspunt. Daarbij zorgen we voor een zorgvuldige balans tussen toegankelijkheid en veiligheid in de gebouwen.    

In een samenwerking tussen bewoners en meerdere gemeentelijke afdelingen onderzochten we in 2017 de mogelijkheden voor zelfbeheer van de voormalige Open Wijkschool in Lindenholt, het zogeheten Wijkatelier. In dat traject speelden zowel de exploitatie van het gebouw als het bieden van activiteiten aan kwetsbaren in de samenleving een rol.  

Toekomstbestendige wijkaccommodaties: upgrading en aanpassingen
Upgrading van de wijkaccommodaties vindt jaarlijks plaats, waarbij de afzonderlijke accommodaties beurtelings (één per jaar) worden behandeld. In 2017 kozen we voor revitalisering van wijkcentrum De Burghardt. Daarnaast hebben in beperkte zin aanpassingen plaatsgevonden in zowel wijkcentrum Daalsehof als in wijkcentra Villanova en Ark van Oost en een pilot voor klimaatbeheersing in de Biezantijn.

Romeins Speellandschap
In 2017 is de bouw gestart van het Romeins Speellandschap in de Leemkuil. Dit zal een mooie impuls geven aan de aantrekkingskracht van deze stedelijke speeltuin. Vóór het nieuwe speeltuinseizoen 2018 zal de feestelijke opening plaatsvinden.