Stadsrekening 2017
PCPortal

De voorbereiding voor de Omgevingswet is op stoom

In 2017 hebben we verder gewerkt aan de volgende activiteiten in het kader van de Omgevingswet:

  • Samen met bedrijven, omwonenden en de gemeente Beuningen hebben we een eerste streefbeeldennotitie voor TPN-West opgesteld. Deze wordt nu samen met alle betrokkenen verder gebracht tot een gebiedsvisie.
  • Voor het omgevingsplan Radboud hebben we een beleidsanalyse opgesteld en samen met de partners werken we nu aan een gebiedsvisie. Ook is er een groot participatietraject met de buurt gestart.
  • We zijn gestart met het maken van een ontwikkelagenda Dukenburg als voorbereiding op een omgevingsplan voor dit stadsdeel.
  • We zijn gestart met de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie;
  • We hebben een regionaal ambtelijk samenwerkingsoverleg waarin we onze implementatie op elkaar afstemmen;
  • We hebben de ODRN gevraagd om een nieuw dienstverleningsconcept te ontwikkelen en  we werken aan de invoering ervan;
  • We werken aan het gereed maken van onze ambtelijke organisatie op de thema’s cultuur, informatiemanagement, proces en financiën.

Visievorming bij ruimtelijke ontwikkelingen

We hebben verder gewerkt aan de regionale beleidsambities zoals vastgelegd in het bestuursakkoord. We hebben de voorbereidingen getroffen voor het ambitiedocument Vossenpels . We hebben het eerste jaar van het Rivierpark in overleg met betrokken partners, bewoners en bezoekers  geëvalueerd en afspraken gemaakt met het Rijk over het beheer.  We hebben achttien bestemmingsplannen aan de raad ter vaststelling aangeboden,  één projectafwijkingsbesluit en  twee beheersverordeningen.

We zetten in op klantvriendelijker vergunningverlening en risicogestuurd handhaven

Het aantal bouwaanvragen is  in 2017 ongeveer gelijk gebleven met 2016, waarbij het aantal ‘grote aanvragen’ fors minder is. Hieronder gaan we daar nader op in. In 2017 zijn de bouwtaken via outputfinanciering gerealiseerd. Dit betekent dat er wordt afgerekend per behandeld product. De ODRN ontwikkelt nu door naar een outcome model.  Daarbij sturen we intensiever op een klantvriendelijke dienstverlening die aansluit bij de manier waarop we de Omgevingswet in onze stad willen implementeren.
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijke publieke taken vanwege de voortdurende zorg en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Dit geven we vorm door actief te controleren op kwaliteit en veiligheid tijdens de bouw, het actief opsporen van illegale activiteiten en het reageren op (woning)klachten. We zetten daarbij in op risicogestuurd handhaven en hebben de benodigde beleidsaanpassingen daartoe voorbereid.