Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

Totaal

€ 3,9

€ 6,4

Stedelijke ontwikkelingBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Ruimtelijke inrichting1.3771.609-231
Vergunningverlening bouwen4.7754.76312
Totaal lasten programma6.1526.372-220
Financiële baten per programma
Ruimtelijke inrichting-308-3146
Vergunningverlening bouwen-4.161-3.559-603
Totaal baten programma-4.470-3.873-596
Totaal programma1.6832.499-816N

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

Totaal

1,7

2,5

€ 0,8

Aan het programma Stedelijke ontwikkeling geven we per saldo € 2,5 miljoen uit. Hiervan gaat € 1,3 miljoen naar het product Ruimtelijke inrichting en € 1,2 miljoen naar het product Vergunningverlening bouwen.

Ten opzichte van de begroting is  € 0,8 miljoen (47%) meer uitgegeven. Dit nadeel komt door een aantal  oorzaken die deels ook in de Nota Slotwijzigingen 2017 zijn gemeld.

De kosten voor adviezen en vergoedingen planschade leiden tot een nadeel van € 100.000. Deze kosten zijn op voorhand niet geraamd omdat zij een gevolg zijn van het feit dat een burger/bedrijf aantoont dat zij als gevolg van overheidshandelen een onvoorzienbare schade hebben geleden.

We hebben hogere kosten (€ 52.000 nadelig) gemaakt omdat de woonfunctie aan de Oostkanaaldijk beëindigd wordt.

De afrekening onderhanden werk 2016 blijkt ten opzichte van de slotwijziging € 68.000 hoger uit te vallen. Bij de Nota slotwijzigingen 2017 werd nog aangenomen dat de werkzaamheden die in 2017 uitgevoerd werden ± € 375.000 zou bedragen. Echter bij het samenstellen van de jaarrekening blijkt dit iets hoger te zijn.

De leges vergunningverlening bouwen blijken ten opzichte van de slotwijziging € 600.000 lager uit te vallen. Bij de Nota Slotwijzigingen 2017 werd nog aangenomen dat een groot deel van de aanvragen bouwvergunning afgerond werden in 2017. Dit is vertraagd. Dit komt onder andere doordat de afhandeling meer tijd vergt vanwege aanvullende adviezen. Een andere reden is het feit dat burgers en bedrijven aanvragen later hebben ingediend dan aanvankelijk werd verwacht. Bij de Nota Slotwijzigingen hebben we al een nadeel gemeld van € 1,0 mln.; daarmee komt het totale nadeel in 2017 op € 1,6 mln. We gaan  de achterliggende oorzaken en de betekenis daarvan voor 2018 en volgende jaren nader onderzoeken en komen al naar gelang de uitkomst van dat onderzoek met een voorstel tot bijsturing.