Stadsrekening 2017
PCPortal

De afspraken

Met het Beleidskader Integrale Veiligheid 2016-2018 hebben we afgesproken de gemeentelijke regie bij veiligheidsvraagstukken die zich op straat-, buurt- en wijkniveau aandienen te versterken. Dit gaat zijn beslag krijgen in de Veiliger Wijkteams nieuwe stijl. Tevens is met het beleidskader afgesproken dat we gaan investeren in onze informatiepositie, zodat tijdig en gericht optreden mogelijk is voordat een veiligheidsprobleem ontstaat of escaleert: intelligence op het veiligheidsdomein. Een ander belangrijk onderwerp is de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis, waarbij we aan de slag gaan met de resultaten uit de rendementsanalyse die begin 2016 is opgeleverd. Ook de preventieve aanpak van radicalisering is de komende jaren een belangrijk thema. In onderstaande per thema een korte toelichting.

Veiliger Wijkteams nieuwe stijl

Met de vorming van de Veiliger Wijkteams nieuwe stijl sluiten we een ontwikkeling af, waarbij de regie op lokale veiligheidsvraagstukken nadrukkelijk bij de gemeente komt te liggen. In april 2017 zijn we gestart met 8 Veiliger Wijkteams voor de hele stad. De teams staan vooral ook in het teken van informatiegestuurd werken, omdat de dashboards veiligheid belangrijke instrumenten vormen om veiligheidsproblematiek te duiden en te prioriteren.

Intelligence op het veiligheidsdomein

Intelligence gaat om het analyseren en duiden van gegevensbestanden (“big data”) om fenomenen en achtergronden in beeld te kunnen brengen met als doel de strategische en tactische informatiepositie van de gemeente en zijn partners te versterken. Twee belangrijke producten zijn de dashboards veiligheid en fenomeenanalyses. Door middel van de dashboards veiligheid, waarvan de eerste versie gerealiseerd is in de zomer van 2017, brengen we op een snelle en interactieve manier het veiligheidsbeeld van de gemeente Nijmegen op stadsdeel- en wijkniveau in kaart. De fenomeenanalyses geven ons daarnaast de mogelijkheid om voor specifieke fenomenen verdiepende analyses en aanpak op maat te ontwikkelen. In 2017 is een fenomeenanalyse uitgevoerd naar slachtofferschap van cybercrime. Met de resultaten daarvan willen we in 2018 investeren in een preventie-aanpak in het kader van maatschappelijke  awareness.

Doorontwikkeling Veiligheidshuis

De investering in (gemeentelijk) intensief casemanagement blijkt een belangrijke sleutel tot succes in complexe casuïstiek. Daarnaast blijkt dat casemanagement tevens een relatief goedkope interventie is die voor de cliënt ook nog meerwaarde heeft. Inzet van intensief casemanagement is dus doelmatig en kosteneffectief.  Daarom hebben we in 2016 een start gemaakt met het project Casemanagement, een implementatietraject om de taken en de houdingsaspecten die vanuit onze visie van belang zijn ook in de dagelijkse praktijk te laten landen. Inmiddels zijn we dit jaar gestart met een Meerjarenplan 2017-2020 om de ingezette koers en visie vast te houden.

Radicalisering

Eind 2014 zijn we gestart met de aanpak van radicalisering en terrorisme. Begin 2015 heeft dit geleid tot een casustafel in het Veiligheidshuis. Voorts hebben we ook in 2017 weer met succes een beroep kunnen doen op de additionele Rijksmiddelen ter versterking van de veiligheidsketen bij de lokale, integrale aanpak tegen jihadisme.

Evenals in voorgaande jaren lag in 2017 onze inzet op 3 speerpunten:

  1. Duiding, kennis en analyse ten aanzien van radicalisering.
  2. Het voorkomen van nieuwe aanwas.
  3. Het bevorderen van de sociale stabiliteit op buurt- en wijkniveau.

Fysieke veiligheid

Op het fysieke veiligheidsdomein leggen we veel nadruk op het bevorderen van naleefstrategieën. Die kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de gevolgen van incidenten. Met de vorming van de regionale brandweer en van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is krachtig geïnvesteerd in kosteneffectiviteit (VRGZ/brandweer) en kwaliteit van de vergunning‐ en handhavingsprocessen (ODRN). Op basis van de Stadsvisie 2020 zijn we op het fysieke veiligheidsdomein de uitdaging aangegaan om meer te handelen vanuit het vertrouwen in de burger. Een beter risicobewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan een (pro)actief naleefgedrag zijn de ankers voor het voorkomen van incidenten.