Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 0,0

€ 0,8

€ 0,0

€ 2,5

Totaal

€ 0,0

€ 3,3

WijkontwikkelingBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Speelvoorzieningen8328320
Wijkaanpak2.4182.490-72
Totaal lasten programma3.2503.322-72
Financiële baten per programma
Speelvoorzieningen0-22
Wijkaanpak0-4343
Totaal baten programma0-4545
Totaal programma3.2503.277-27N

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

2,4

2,4

€ 0,0

0,8

0,8

€ 0,0

Totaal

3,3

3,3

€ 0,0

Aan het programma Wijkontwikkeling geven we per saldo € 3,3 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het product Wijkaanpak.

De werkelijke inkomsten en uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Bij de Nota Slotwijzigingen 2017 hebben we een verwacht voordeel van € 75.000 vrij laten vallen.