Stadsrekening 2017
PCPortal

De burgemeester is op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De inzet van deze productgroep richt zich op de (beleids)advisering aan de burgemeester ten aanzien van zijn bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Met het Beleidskader Integrale Veiligheid 2016-2018 willen we de sociale veiligheid in Nijmegen bevorderen door ons te richten op het terugdringen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit en overlast. De Nijmeegse APV dient continu getoetst te worden om te  beoordelen of bepalingen met betrekking tot openbare orde en veiligheid nog passen bij de problemen van deze tijd.

De versterkte aandacht voor beleid en handhaving bij prostitutie-inrichtingen in de voorgaande jaren heeft vruchten afgeworpen, waardoor de aandacht hiervoor stabiel kan blijven. Er is echter al enige tijd een verschuiving zichtbaar naar de thuiswerk- en escortbranche, waardoor de handhaving op en aandacht voor deze sector blijvend moet worden verscherpt. Bijna alle seksbedrijven hebben naar aanleiding van de aangepaste APV een nieuwe vergunning aangevraagd, waarmee de uitvoeringsslag op het vergunningentraject nog volop in beweging is. In afwachting van de plannen met betrekking tot prostitutie uit het regeerakkoord is het nog onduidelijk in welke vorm en wanneer de Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (WRP) in werking zal treden.

De burgemeester kan bij een dreiging van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod opleggen op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod. In 2017 legde de burgemeester 14 huisverboden op  en in 5 gevallen werd dat huisverbod ook verlengd tot 28 dagen. Tevens is de burgemeester bevoegd tot het geven van een last tot inbewaringstelling (IBS) in geval iemand vanwege een psychiatrische stoornis een gevaar  is voor zichzelf of zijn omgeving. In 2017 gaf de burgemeester in 142  gevallen een last tot IBS af.

In het Veiligheidshuis is de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan meer samenhang bij de aanpak van veelvoorkomende vormen van criminaliteit en aan een efficiënte inzet van partners daarbij. Daardoor kunnen we beter anticiperen op mogelijke risico’s.

Projectmatige interventies organiseren we op de thema’s overvallen, woninginbraken en de aanpak van voetbalgeweld. Hier richten we ons op een combinatie van maatregelen: preventie, communicatie, het mobiliseren van burgerinitiatief en een gerichte daderaanpak.