Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Organisatie van de rampenbestrijding

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60044

Rampenbestrijding

12.091

12.077

14

Totaal lasten product

12.091

12.077

14

Financiële baten per product

60044

Rampenbestrijding

-19

-9

-10

Totaal baten product

-19

-9

-10

Totaal product

12.072

12.068

4

 V

V=voordeel; N=nadeel

Het saldo van lasten en baten over  2017 wijkt niet substantieel af van de begroting, een nadere toelichting is niet noodzakelijk.