Stadsrekening 2017
PCPortal

Wat doen we?
We bieden maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare groepen om hun maatschappelijke participatie te stimuleren. Om gelijke kansen én gelijke toegankelijkheid van voorzieningen te realiseren, streven wij naar interculturalisatie binnen reguliere instellingen en in onze eigen gemeentelijke dienstverlening. In alle programma’s van de gemeente geven we aandacht aan diversiteit. Zo werken we integraal aan het bevorderen van gelijke behandeling van alle inwoners en aan preventie van discriminatie.

Participatie
Wij streven naar maatschappelijke participatie van nieuwe Nijmegenaren. Ons doel is gelijke kansen te bieden aan deze doelgroep om te kunnen participeren en hun zelfregie en zelfredzaamheid te vergroten. Hiervoor zetten we onder meer welzijnswerk, informeel taalonderwijs en jeugd- en jongerenwerk in. We ondersteunen zelforganisaties door middel van subsidies.

Seksuele diversiteit
Wij willen dat Nijmegen een stad is waarin homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (lhbt) maatschappelijk geaccepteerd worden. We ondersteunen organisaties op het gebied van lhbt-emancipatie door middel van subsidies. Landelijk willen wij onze koploperspositie handhaven, daarom hebben wij in 2014 het Regenboogconvenant ondertekend, waarin een aantal grote steden toezeggen dat zij zich in periode 2014 tot en met 2017 blijven inzetten als koplopers op het terrein van lhbt-beleid.

Vluchtelingen en asielzoekers
Nijmegen is een stad die vluchtelingen en asielgerechtigden een warm welkom biedt. We willen dat deze kwetsbare doelgroep op het moment dat ze status krijgen snel en adequaat gehuisvest worden. Wij streven er naar dat nieuwkomers snel wegwijs worden gemaakt om de zelfregie van deze doelgroep te vergroten. Daarvoor bieden we maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigden die zich in Nijmegen vestigen.

Wat hebben we gedaan in 2017

Cultuursensitief werken zorg en welzijn
In 2017 hebben we de sturing op diversiteit en cultuursensitief werken in Welzijn en Zorg met volle kracht voortgezet. Zo hebben we de inkoopvoorwaarden van Wmo-maatwerkvoorzieningen en Jeugdzorg op het onderdeel cultuursensitief werken nog verder aangescherpt en het criterium zwaarder laten meewegen bij de beoordelingen tijdens de inkoopprocedure van de ambulante begeleiding en dagbesteding 2018 -2020. In het kader van scholing en kennisoverdracht van cultuursensitief werken hebben we ook in 2017 het “netwerk cultuur sensitief werken” ondersteund.

Participatie
In 2017 hebben de grote uitvoerende organisaties in welzijn en gezondheid (Sterker sociaal werk, Tandem/Het Inter-lokaal, GGD) hun diversiteitsbeleid verder aangescherpt en vormgegeven, onder meer op het gebied van deskundigheidsbevordering/cultuursensitief werken en het werven en inzetten van ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren uit verschillende migrantengemeenschappen en vluchtelingengroepen. De ondersteuning aan migrantenorganisaties en groepen migrantenouderen door is verder uitgebreid.
In 2017 hebben 12 migrantengroepen een subsidie ontvangen voor activiteiten als het organiseren van een open dag, ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen of voorlichting- en themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Ondersteuners van Tandem/Het Inter-lokaal hebben vooral nieuwe migrantengroepen begeleid bij het vormgeven van hun activiteiten en het leggen van verbinding met andere organisaties als Stip, sociale wijkteam, opvoedsteun etc.

Antidiscriminatie op de arbeidsmarkt
Een onderdeel van ons coalitieakkoord is het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt. In dit kader heeft het antidiscriminatiebureau Ieder1Gelijk een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsmarktdiscriminatie in Nijmegen op basis waarvan diverse acties uitgevoerd. In 2017 heeft Ieder1Gelijk zich vooral gericht op het trainen voor medewerkers van het Werkbedrijf.

Radicalisering
In 2017 hebben we onze preventieve aanpak die vooral gericht is op vroegsignalering en deskundigheidsbevordering bij instellingen, organisaties en professionals voortgezet. Zo is er in 2017 door Tandem Welzijn extra ingezet op professionalisering van vroegsignalering en de aanpak van risicojeugd/meiden. Daarnaast  zijn in 2017 meer gemeenschappen actief betrokken en is het aantal sleutel- en vertrouwenspersonen in eigen kring uitgebreid. Zij organiseerden onder meer bijeenkomsten gericht op bewustwording en weerbaarheid. Daarbij verschuift de focus naar moeders. In het onderwijs hebben we ons in 2017 gericht op een preventieve aanpak in het primair onderwijs, door middel van een trainingsaanbod gericht op bewustwording en handelingsperspectieven.

Vluchtelingen en statushouders
In 2017 is in samenwerking met diverse partners in de stad het actieplan ‘Status en dan..?’ integratie vergunninghouders 2016-2018 tot uitvoering gebracht. Met dit actieplan is beoogd een beleidsinvestering te realiseren om de inburgering van de hogere instroom vergunninghouders in goede banen te leiden.
Concreet is in 2017 hiervoor de pilot “trajectregie” gestart, waarbij ruim 200 statushouders na afloop van de eerste kennismaking in Nijmegen in traject zijn genomen onder leiding van Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON), Het Inter-lokaal/Tandem en Bureau Wijland. Met behulp van de trajectregisseurs hebben deze statushouders, waaronder de bewoners van de Griftdijk, gewerkt aan het behalen van hun (inburgerings)doelen op basis van hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Daarnaast zijn er in 2017 netwerkbuddy’s/maatjes gekoppeld aan ruim 100 statushouders en is er een impuls gegeven aan het verbeteren van de informatie en advies voor statushouders door onder andere het opzetten van de website www.welcometonijmegen.nl door Yalla foundation.
Sinds een aantal jaren zijn statushouders zelf verantwoordelijk voor het organiseren en behalen van hun inburgering. Onder meer met het project trajectregie krijgen we meer zicht in het verloop van de inburgeringstrajecten, de dilemma's en knelpunten. In 2017 hebben we binnen onze beperkte wettelijke mogelijkheden en verantwoordelijkheid afstemming georganiseerd tussen de taalaanbieders en de verantwoordelijke partners op het gebied van welzijn, inkomen en werk, om de kansen voor een geslaagde inburgering zo groot mogelijk te maken.
Sinds het najaar 2017 zijn de Participatieverklaringstrajecten verplicht voor alle inburgeraars. In Nijmegen hebben we het organiseren van deze trajecten, die bedoeld zijn om vluchtelingen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving, belegd bij STEP en VWON in samenwerking met bureau Wijland. In 2017 hebben de cursisten tijdens de afsluitende bijeenkomsten in onze raadszaal de participatieverklaring samen met een vertegenwoordiger van het college ondertekend.
De taakstelling 2017 voor het huisvesten van 230 statushouders hebben we ruimschoots gehaald.

Shelter City
Sinds 2015 is Nijmegen een Shelter City. We vangen per jaar twee mensenrechtenverdedigers op die in tijdelijk nood zitten. Uit een evaluatie van het project in 2016, is besloten vanaf 2017 dit project structureel te maken. De uitvoering vindt plaats door Bureau Wijland, die in 2017 wederom twee mensenrechtenverdedigers welkom heeft geheten.  

Beleidsnotitie Seksuele diversiteit
In maart 2017 hebben we de uitvoeringsnotitie seksuele en genderdiversiteit, genaamd Regenboogagenda 2017-2019 vastgesteld. Bij de uitvoering van deze agenda  hebben wij ons in 2017 gericht op biculturele LHBT’s (veilige haven, ontmoetingsfunctie), vergroten van LHBT-sensitiviteit bij zorg- en welzijnspartners en aandacht voor LHBT in het sportdomein.

Beleidskader:

  • De WMO-uitvoeringsnotitie Seksuele diversiteit 2013-2015
  • Het Beleidskader WMO & Jeugd 2015-2018
  • Nijmeegse Aanpak Verhoogde Instroom Vluchtelingen 2016-2017