Stadsrekening 2017
PCPortal

Product Opvang & Beschermd wonen vormt het zorgvangnet voor mensen die door meervoudige en zeer complexe problemen niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren of die maatschappelijk uitgevallen zijn. Wij bieden hen ondersteuning om de problemen op te lossen en opvang als zij dakloos geraakt zijn of vanwege huiselijk geweld de thuissituatie verlaten hebben. Mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening niet in staat zijn (begeleid) zelfstandig te wonen, bieden we een beschermde woonomgeving. Veel van deze taken zijn nu nog centrumgemeentetaken; Nijmegen voert deze uit voor alle gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen & Rivierenland.

Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen
In 2017 hebben we het regionale meerjarig beleidsplan Opvang en Beschermd Wonen "Samen Dichtbij!"vastgesteld. Een beleidsplan waarin wij de ambitie formuleren om te komen tot een meer wijkgerichte ggz om ook mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening zo lang mogelijk (begeleid)zelfstandig thuis te laten wonen. Minder (dure) intramurale dienstverlening en de hulp meer bij mensen thuis organiseren. Dit kan alleen slagen als alle gemeenten in de regio goed samenwerken en lokaal ook goed aandacht hebben voor deze doelgroep. Het plan omvat 25 voorstellen die wij de komende periode op regionaal, subregionaal en lokaal niveau uit zullen gaan werken. Als onderdeel van dit plan zijn wij met aanbieders Beschermd Wonen in gesprek over de afbouw van het aantal intramurale plekken richting 2020 en opbouw van de ambulante dienstverlening. Dit is en blijft een lastig traject, maar we zien wel dat een vernieuwingsproces in gang is gezet en aanbieders echt na zijn gaan denken over andere dienstverlening die past in het nieuwe beleid. Het Wonen met Perspectief op Doddendaal is daar een goed voorbeeld van. Trots zijn wij op het feit dat onze landelijke lobby voor de overheveling van de Wlz clienten naar de Wmo is geslaagd. Voor de 42 clienten die zijn overgekomen hebben wij (grotendeels) compensatie mogen ontvangen. Daarnaast is de discussie over de openstelling van de Wlz voor de GGZ doelgroep mede door deze lobby opnieuw opgestart. De wachtlijst voor Beschermd Wonen is voor het eerst echt goed in beeld gekomen door het oprichten van een ketenoverleg beschermd wonen. De wachtlijst blijkt ook redelijk stabiel zo'n 60 - 70 personen en de mensen die erop staan, staan hier ook vaak op met een specifieke reden. Dit neemt niet weg dat wij juist ook in het kader van de ambulantisering en het voorkomen van instroom verder zullen streven naar het verkorten van de wachtlijst.
In 2017 zijn we ook gestart met een traject om de toegang BW en MO om te vormen. In 2018 zullen wij hiertoe een aantal pilots gaan uitvoeren waarbij we met de toegang dichter willen aansluiten bij de sociaal teams. Met IrisZorg hebben we de contouren besproken van de vernieuwing van de Hulsen. IrisZorg heeft een aanbesteding gedaan en is nu in gesprek met een investeerder. Wij verwachten dat we in 2018 tot een besluit kunnen komen over de toekomst (vernieuwing) van de Hulsen. Helaas is het niet gelukt om in 2017 de Skaeve Huse in Noord te openen. We blijven ons onverminderd inzetten om tot realisatie te komen, temeer omdat wij zien dat de behoefte aan deze woonvoorzieningen nog steeds bestaat. Het aantal trajecten Housing First hebben wij vanwege de goede resultaten in 2017 verder uitgebreid.

Aanpak huiselijk geweld
In 2017 zijn er - na  een moeizame start - vorderingen gemaakt in het effectief uitvoeren van haar rol door Veilig Thuis. Het verscherpte toezicht is in april 2017 opgeheven. Daarnaast is er een positief resultaat gerealiseerd - een 'voldoende' - op de tweede stap van de inspectietoetsing. Met de bestuurlijke samenwerkingsafspraken is een goede basis gelegd voor de verdere samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams. Aandachtspunt voor de gemeenten in Gelderland-Zuid blijft het zicht houden op de kosten van Veilig Thuis in relatie tot de te leveren output en outcome alsmede de inhoudelijke doorontwikkeling.
Door vaststelling van de Regionale Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling door de colleges in Gelderland Zuid is het regionale draagvlak van (deels reeds eerder) ingezette activiteiten in 2017 verder  bestendigd. Door het aanvullend door het college vastgestelde Lokaal Plan hebben wij vanuit onze lokale verantwoordelijkheid als stad Nijmegen diverse acties uitgevoerd gericht op preventie, het eerder signaleren en weten hoe te handelen.We hebben in 2017 uitvoering gegeven aan diverse opgenomen thema's opgenomen in het regionale uitvoeringsprogramma en in het lokale plan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de deskundigheid van de lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, het versterken van de kwaliteit van Veilig Thuis, het starten met een zorgcoördinator mensenhandel en er is gestart met een business case aanpak vechtscheidingen. Daarnaast zijn er activiteiten ondernomen in het kader van preventie en signalering van ouderenmishandeling en in het bijzonder daarbinnen ook betreffende het thema financieel ouder worden. Ook in 2017 was er opvang en specialistische begeleiding beschikbaar via Moviera en konden slachtoffers van (acuut) seksueel geweld terecht bij het Centrum Seksueel Geweld. In Nijmegen is daarnaast o.a. gestart met een pilot voorzorg als preventief instrument binnen de jeugdgezondheidszorg en is er een convenant gesloten met afspraken over de aanpak kindermishandeling tussen het onderwijs, zorgaanbieders en de gemeente.

Noodopvang uitgeprocedeerden en bed bad brood

Ook in 2017 hebben wij 25 plaatsen noodopvang beschikbaar gesteld voor asielzoekers die een binding met Nijmegen hebben en in procedure zitten en daarnaast een voorziening voor bed, bad en brood.